Publicatie Laka-bibliotheek:
Responsplan. Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten

AuteurMin. I&M, ANVS
1-01-0-60-47.pdf
Datumapril 2017
Classificatie 1.01.0.60/47 (RAMPENPLANNEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Responsplan
Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
Dit is een uitgave van het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
onder regie van de ANVS tot stand gekomen
Postbus 20901 | 2500 ex Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienm
April 2017


1.1 Doel
Bij de respons op een stralingsongeval1 zijn verschillende partijen betrokken. Het 
doel van dit document is het geven van een beschrijving van de crisisorganisatie 
Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) op rijksniveau en de responsprocessen 
die gevolgd worden tijdens een crisis. Ter illustratie geven scenario’s de 
voornaamste karakteristieken van de diverse typen stralingsongevallen weer. Het 
Responsplan NCS beschrijft de nationale crisisstructuur bij stralingsongevallen. 
Tevens is de link naar de regionale crisisstructuur bij stralingsongevallen 
beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de regionale crisisstructuur van de 
veiligheidsregio’s en responsprocessen is te vinden in de regionale crisisplannen, 
rampbestrijdingsplannen en procedures.

1.2 Doelgroep
Dit document is geschreven voor betrokkenen bij stralingsongevallen binnen 
overheidsdiensten, hulpverleningsorganisaties en ketenpartners. Het is een 
responsdocument dat deze doelgroep in de responsfase ondersteunt door middel van 
een beschrijving van scenario’s, rollen en verantwoordelijkheden alsmede 
responsprocessen op rijksniveau met de link naar regionaal niveau. 

1.3 Afbakening
Binnen de organisatie van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) 
bestaan verschillende documenten voor verschillende doelgroepen. Het Nationaal 
Crisisplan Stralingsincidenten beschrijft op hoofdlijnen de uitgangspunten ten 
aanzien van de crisisbeheersing van stralingsongevallen.
Het Responsplan NCS beschrijft de conceptuele uitgangspunten voor de bestrijding 
van de mogelijke gevolgen van stralingsongevallen voor Nederland.
De organisatie van de respons op regionaal niveau is geen onderdeel van dit 
responsplan. De respons op regionaal niveau is, voor ongevallen met A-objecten, 
beschreven in regionale (nucleaire) rampbestrijdingsplannen.
Deze regionale plannen dienen te zijn afgestemd op het NCS en het Responsplan NCS.