Publicatie Laka-bibliotheek:
Propositie Energy & Health Campus Europe

AuteurECN, NRG, Pallas, Gemeente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
1-01-8-55-17.pdf
DatumJune 2017
Classificatie 1.01.8.55/17 (PALLAS PETTEN - ALGEMEEN)
Voorkant

Uit de publicatie:

Propositie Energy & Health Campus Europe
Stichting ECN/NRG
Stichting voorbereiding Pallas
Gemeente Schagen
Provincie Noord-Holland
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Alkmaar, juli 2017 

Voorwoord
Er liggen concrete kansen voor de omvorming van de (gesloten) Ontwikkellocatie 
Petten (OLP) naar een open innovatiecampus waar kennisinstellingen en bedrijven 
gezamenlijk toegepast onderzoek uitvoeren. Dat is de reden dat de Stichting 
ECN/NRG, de gemeente Schagen, de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord en Stichting voorbereiding Pallas-reactor aan Buck Consultants 
International, als specialist op het gebied van campussen en clustervorming, 
hebben gevraagd een propositie op te stellen voor de beoogde Energy & Health 
Campus Europe in Petten.
Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met genoemde initiatiefnemers en andere 
direct betrokken stakeholders, zoals TNO, Staatsbosbeheer en het Ministerie van 
Economische Zaken. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 15 belangrijke bedrijven 
en instellingen in Nederland die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van 
de ambities, door samenwerking in onderzoeksprogramma’s, nieuwe technologie te 
testen en/of nieuwe producten op de markt te brengen. Uit die gesprekken kan worden 
geconcludeerd dat deze bedrijven en instellingen de strategie en de invulling van de 
thema’s Energy & Health (zie volgende hoofdstukken) volledig onderschrijven en dat 
die combinatie ook vraagt om een goede invulling van de publieksfunctie. Energy, 
Health & Public vormen een interessante combinatie. Gesprekspartners geven ook aan
 dat de ambities en inhoudelijke richtingen op korte termijn moeten worden uitgewerkt
 in concrete businessplannen, op basis waarvan bedrijven (onderzoek en testen), 
 private investeerders (in gebouwen en faciliteiten) en overheden verantwoord kunnen 
 investeren. Bovendien zal binnen enkele maanden een campusorganisatie worden 
 opgericht die met alle genoemde partners aan de slag gaat om de ambities te realiseren.