Publicatie Laka-bibliotheek:
Plan van aanpak RAP Alfa

AuteurNRG
1-01-8-53-07.pdf
Datummaart 2016
Classificatie 1.01.8.53/07 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Opmerking Vrijgegeven nalv WOB Stichting Laka, 1 juli 2016
Voorkant

Uit de publicatie:

Op 24 september 2012 is aan de Kernenergiewet-vergunning van NRG ambtshalve een voorschrift
verbonden, dat het bedrijf verplicht uiterlijk 31 december 2017 het gespecificeerde deel van het nog
aanwezige historisch afval te hebben afgevoerd naar de COVRA. Hiervoor heeft NRG een Plan van
Aanpak RAP opgesteld, dat op 28 september 2012 aan de Minister is aangeboden en op 18 december
2012 is goedgekeurd. De scope van het RAP project en het Plan van Aanpak RAP betrof het historische
afval exclusief het alfahoudend afval.
Als gevolg van vertragingen in 2013 en 2014 in het project is de beoogde einddatum van het RAP project
t.a.v. het niet alfa houdend afval van 31 december 2017, als beschreven in de beschikking van 24
september 2012, niet langer haalbaar. Het Plan van Aanpak RAP voor het niet alfahoudend afval is
derhalve inmiddels geactualiseerd en ter goedkeuring aan de Minister aangeboden. Per beschikking d.d. 8
december 2015 is het plan van aanpak RAP onder voorwaarden door ANVS goedgekeurd.
In de afgelopen jaren zijn diverse opties voor het ontwikkelen van een afvoerroute voor het alfahoudend
afval afgewogen. Het voorliggende rapport bevat het Plan van Aanpak voor de realisatie van de afvoer
van het alfahoudende afval. Het project draagt in verband met de analogie van de te ontwikkelen
installaties en processen zoals ontwikkeld in het kader van RAP de naam “RAP Alfa”.
Dit plan van aanpak zal conform de voorwaarde van de beschikking van 8 december 2015 ter
goedkeuring aan ANVS worden overlegd. Dit plan zal vervolgens conform bovengenoemde beschikking
per 1 maart 201 7 onderdeel worden van een overkoepelend plan voor de afvoer van historisch radioactief
afval.