Publicatie Laka-bibliotheek:
Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten. Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen

AuteurNRG
1-01-8-53-17.pdf
Datumnovember 2016
Classificatie 1.01.8.53/17 (OLP - HISTORISCH AFVAL (Waste Storage Facility-Pluggenloods))
Voorkant

Uit de publicatie:

Veiligheidsrapport Kernenergiewetvergunning NRG-Petten
Deel 1 Algemeen & Centrale voorzieningen
 Petten, 10 november 2016
 NRG-23848/16.139701


Voorwoord
NRG-Petten heeft bij het Bevoegd Gezag een aanvraag, gedateerd 14 juli 2000, 
ingediend voor een Kernenergiewet-vergunning. De aanvraag heeft betrekking op 
de handelingen die binnen (en in een speciaal geval buiten) de NRG-inrichting 
worden verricht met radioactieve stoffen, splijtstoffen en ioniserende straling 
uitzendende toestellen en waarvoor een vergunning ingevolge de Kernenergiewet is 
vereist.

Dit rapport maakt als deel 1 onderdeel uit van het “Veiligheidsrapport 
Kernenergiewetvergunning NRG-Petten” van de vergunningsaanvraag.

De hiervoor bedoelde NRG KEW-vergunning met kenmerk DGM/SAS/2001049111 is verleend 
op 2 augustus 2001 en aangepast middels daarop volgende wijzigingsbeschikkingen:
- SAS/2003121538 van 28 november 2003
- SAS/2005032641 van 7 april 2005
- SAS/2005198899 van 11 november 2005
- SAS/2007066689 van 11 juli 2007
- DGM/SVS/2008090855 van 14 oktober 2008
- DGETM-PDNIV / 12102211 van 24 september 2012
- DG ETM/pdNIV/ 13188868 van 15 december 2014
- ANVS-2015/969 van 29 juni 2015

In de tweede versie van dit veiligheidsrapport is, naast enkele tekstuele 
wijzigingen (waaronder actualisaties), met name de uitbreiding van de inrichting 
met de Hoog-Actief Afval VerpakkingsUnit (HAVA-VU) beschreven.

In de derde versie zijn aanpassingen ten behoeve van de logistieke handelingen in 
verband met de definitieve afvoer van (historisch) radioactief afval toegevoegd 
(wijzigingen in veiligheidsrapport deel 5 en deel 7 en het intrekken m.b.t. de 
vergunde HAVA-VU). Tevens zijn de aanpassingen voortvloeiend uit de wijziging van 
veiligheidsrapport deel 6 verwerkt.

In de vierde versie zijn de wijzigingen (voornamelijk analyseresultaten) opgenomen
 als gevolg de overgang van de productie van molybdeen met HEU targets naar de 
 productie van molybdeen met LEU targets. Daarnaast is de tekst naar huidige 
 situatie geactualiseerd, o/a de overgang van Interne Nood Organisatie (INO) naar 
BedrijfsNoodOrganisatie (BNO).

De gewijzigde secties in dit document zijn aangegeven met een lijn in de kantlijn,
 de wijzigingen zijn vet gedrukt.