Uranium in Scheldedelta boven norm

In het recent gepubliceerde Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015 wordt uit de tabel op blz 85 duidelijk dat op meerdere plaatsen in het Schelde stroomgebied de hoeveelheid uranium (niet verder aangeduid) de norm overtreedt. Niet alleen uranium trouwens, ook (andere) zware metalen.
Als toelichting staat bij de tabel: "In tabel 4-4 staan de specifieke verontreinigende stoffen die in het stroomgebied Schelde in één of meer oppervlaktewaterlichamen de norm overschrijden. De stoffen die het meest de norm overschrijden zijn koper en zink, namelijk in 26-50% van de oppervlaktewaterlichamen. Voor benzo(a)antraceen en tetrabutyltin is dit in 6-10% van de waterlichamen. Een achttal andere stoffen (w.o. uranium) overschrijdt de normen in één of twee waterlichamen".