Persbericht Ministerie VROM over herstart HFR Petten

Voor de herstart van de kernreactor in Petten kan nog geen groen licht worden gegeven omdat nog niet aan beide voorwaarden is voldaan. De maatregelen ter verbetering van de veiligheidscultuur zijn goedgekeurd door de Kernfysische Dienst (KFD) en zullen worden uitgevoerd. De herberekening van de scheurindicatie in het reactorvat neemt meer tijd in beslag en wordt verwacht op 18 maart. Dat blijkt uit de brief van minister Pronk (VROM) aan de Tweede Kamer.

'Goede maatregelen veiligheidscultuur, inzicht scheurindicatie binnenkort gereed, dus nog geen herstart reactor Petten'

(13-3-2002) - Persbericht Ministerie VROM
Voor de herstart van de kernreactor in Petten kan nog geen groen licht worden gegeven omdat nog niet aan beide voorwaarden is voldaan. De maatregelen ter verbetering van de veiligheidscultuur zijn goedgekeurd door de Kernfysische Dienst (KFD) en zullen worden uitgevoerd. De herberekening van de scheurindicatie in het reactorvat neemt meer tijd in beslag en wordt verwacht op 18 maart. Dat blijkt uit de brief van minister Pronk (VROM) aan de Tweede Kamer.

Een beslissing over het moment van de herstart kan in ieder geval vóór 22 maart genomen worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft eerder aan gegeven dat indien de reactor uiterlijk op die datum opstart, er geen grote leveringsproblemen van radio-isotopen optreden en dat er een gering effect is voor de patiënt. Als de berekeningen van de scheurindicatie door het Engelse Serco Assurance gereed zijn, kan antwoord worden gegeven op de vraag of er sprake is van een vergroting van de scheurindicatie en wat de eventuele gevolgen zijn voor de levensduur van het reactorvat.

Veiligheid
De aanbevelingen ter verbetering van de veiligheidscultuur van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) zullen door de vergunninghouder, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO), worden uitgevoerd. Deze VN-organisatie stelt in haar verslag, dat in de structuren en bij het management het nodige verbeterd dient te worden, in het bijzonder in de communicatie.

Vergunning
De procedure voor een nieuwe Kernenergiewet-vergunning is in november 2001 begonnen met het publiceren van de startnotitie voor de MER in regionale en nationale dagbladen. Minister Pronk dringt er bij GCO op aan de aanvraag voor de vergunning eerder in te dienen en tussentijds een melding te doen om de vergunning partieel te wijzigen. Daarin zal ondermeer het instellen van een externe veiligheidscommissie aan de orde komen.

Dit bericht werd geplaatst in HFR op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

  • 1 juli 2020: Opnieuw Europese subsidie voor kernreactor Petten

    De Europese Commissie heeft de bijdrage voor de hogeflux reactor in Petten voor 2020-2023 vastgesteld op 27,8 miljoen euro. Het heet 'onderzoeksprogramma' maar is natuurlijk gewoon een structurele bijdrage in de exploitatie van de kernreactor. Het is voortzetting van staand beleid: al vanaf 1961 draagt Europa bijdrage aan de exploitatie van de kernreactor. Deze keer […]


  • 30 juni 2020: 2019: 11 ongewone gebeurtenissen in nucleaire installaties

    De Nederlandse nucleaire installaties rapporteerden in 2019 elf “meldplichtige ongewone gebeurtenissen” die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het gaat hierbij om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. De ANVS laat weten dat de nucleaire veiligheid bij geen van de gebeurtenissen in 2019 in het […]


  • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

    Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


  • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

    Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


  • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

    Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


  • 3 september 2019: HFR: Afwijkende alarmwaarde splijtingsproductenmonitor

    Op 22 juli 2019 heeft de ANVS een melding ontvangen van NRG, de vergunninghouder van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. Op 17 februari 2019 is het alarm afgegaan van een systeem dat de hoeveelheid radioactieve splijtingsproducten in een filter van het koelwatersysteem meet. Het betreft een gesloten koelsysteem dat niet in contact met […]