Commissie CORA’s keus voor ondergrondse opslag kernafval te voorbarig. Terugneembaarheid dient slechts tot ‘masseren’ publieke opinie?

Gisteren werd het eindrapport van de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) gepresenteerd. Deze commissie heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het kernafvalvraagstuk. Naast het vele technische onderzoek heeft de stichting Laka (samen met onderzoeker Herman Damveld) in opdracht van CORA de ethische en maatschappelijke aspecten van terugneembaarheid bestudeerd en een studie verricht naar de discussies in het buitenland*.

De stichting Laka is het oneens met de conclusie van CORA dat ondergrondse opslag van kernafval op den duur “noodzakelijk” is. Daarbij gaat ze voorbij aan de maatschappelijke weerstand tegen ondergrondse opslag. Alom bekend zijn de protesten van bewoners en besturen van de Noordelijke provincies tegen de voorgestelde opslag van kernafval in zoutkoepels aldaar.

Naast het “noodzakelijk” noemen van ondergrondse opslag doet de CORA ook de aanbeveling om “een maatschappelijk keuzeproces, zonder vooropgelegde conclusies” te ontwikkelen. Een dergelijk debat met als strekking wat te doen met ons kernafval? verwelkomen wij zeer. Een dergelijk debat heeft immers nog nooit plaatsgevonden in Nederland. Maar CORA constateert dat terugneembaarheid “de weerstand tegen ondergrondse berging wellicht doet verminderen” en dat regelmatige informatie over onderzoek “zodoende het wantrouwen” kan verkleinen. Hieruit trekken wij de conclusie dat bij voorbaat al vaststaat dat ondergrondse opslag de uitkomst moet zijn van dit debat en ook duidelijk is welke rol terugneembaarheid daarin speelt: namelijk het masseren van de publieke opinie.

Overigens stelt CORA in haar eindrapport dat in de Laka/Damveld studie Kernafval en Kernethiek terugneembaarheid niet is getoetst aan ethisch-maatschappelijke criteria. De resultaten van het onderzoek naar ethiek, duurzaamheid, risicobeleving, markeringen en meningen van milieuorganisaties werden wel degelijk door ons getoetst aan het concept van terugneembaarheid, met als conclusie dat bovengrondse opslag ethisch het minst slechte alternatief is. Onze conclusie was dat de lasten voor toekomstige generaties van het onderhouden van zo’n opslag niet opwegen tegen de voordelen van het permanent kunnen blijven controleren (en repareren) van het kernafval. Bij ondergrondse opslag verliest men immers de mogelijkheid van controle als de opslagmijn na een periode van terugneembaarheid afgesloten zal worden. Dat CORA vervolgens onze conclusie voor haar beleid onwelgevallig acht, is iets anders dan dat die conclusie niet onderbouwd zou zijn.

Het “minst slechte” alternatief van bovengrondse opslag neemt overigens niet weg dat daar geen nadelen aan verbonden zijn. Het vraagt immers om een zeer langdurig (permanent) en stabiel systeem om het afval te bewaken, gedurende honderden of duizenden jaren. Dit toont dan ook aan dat er geen echt veilige en acceptabele oplossing van het kernafvalprobleem bestaat. De CORA constateert dan ook terecht dat “de discussie over het afval direct wordt gekoppeld aan de negatieve beeldvorming rond kernenergie”.

*De studies Kernafval en Kernethiek en Discussions on Nuclear Waste zijn op aanvraag beschikbaar bij het Laka.

Dit bericht werd geplaatst in Eindberging op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 29 juli 2020: COVRA naar rechter om ANVS-inspectie over financiering eindberging geheim te houden

  Vorige week berichtten we dat de kernafvalbeheerder COVRA bezwaar had tegen openbaarmaking van informatie over een inspectie van de toezichthouder ANVS bij COVRA en over het signaal van de ANVS dat het bestaande kader voor financiering van de eindberging van kernafval herzien moet worden. De ANVS had tot openbaarmaking besloten na een verzoek hierom van […]


 • 20 juli 2020: COVRA wil dat ANVS voorgenomen dwangsom geheim houdt

  Toezichthouder ANVS meldde in haar recente jaarverslag een inspectie te hebben gedaan bij kernafvalbeheerder COVRA en naar aanleiding daarvan staatssecretaris Van Veldhoven te hebben geadviseerd de financiering van de opslag en eindberging van kernafval te herzien. Laka heeft de ANVS daarop om meer informatie gevraagd, en het blijkt nu dat de ANVS de COVRA na […]


 • 14 mei 2020: “Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

  Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 10 april 2020: België raadpleegt bevolking tijdens lockdown alsnog over kernafval

  Nadat België vorig jaar door de Europese Commissie daartoe was aangemaand, opent het NIRAS, de Belgische radioactief afval-organisatie, binnenkort het Belgische nationaal programma voor de eindberging van radioactief afval alsnog voor inspraak. Omdat de eindberging van radioactief afval zo ingewikkeld is, is het namelijk verplicht de bevolking te raadplegen voordat een land een eindbergingsplan vaststelt. […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]