Crisiscommunicatie bij stralingsincidenten

De kans dat er in Nederland een kernongeval plaatsvindt waarbij straling vrijkomt, is klein, maar als een ongeval plaatsvindt kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom vindt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georganiseerd in relatie tot de crisisbeheersingsprocessen vanuit het nationale perspectief. Communicatie is erop gericht om te informeren, duiding te geven en handelingsperspectief te bieden en is daarmee een belangrijk instrument om de crisis te managen.

Een maand geleden publiceerde het ministerie van IenM het Responsplan Stralingsincidenten en nu het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten. Dat document is vooral bedoeld voor de communicatieadviseurs van de rijksoverheid, de veiligheidsregio’s, gemeenten en vergunninghouders. In dit plan staan de uitgangspunten beschreven voor crisiscommunicatie, staat de rolverdeling op het gebied van crisiscommunicatie beschreven en worden stappen en communicatieprocessen omschreven die van kracht zijn tijdens een ernstig stralingsincident/ongeval. Het plan is geschreven uitgaande van de warme fase (crisiscommunicatie) en gaat uit van enige voorkennis van het beleidsterrein en communicatiemanagement. Het is de bedoeling de inhoud van dit plan eigen te maken in de ‘koude’ fase.

Het plan heeft betrekking op de communicatieaanpak bij grotere nucleaire- of  stralingsincidenten waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Dit plan is niet van toepassing op incidenten waarbij er bijvoorbeeld sprake is van verkeerd gebruik van apparatuur door een tandarts of dierenarts.

Net als het Responsplan is ook het Crisiscommunicatieplan een actualisering van het Communicatieplan Stralingsongevallen van het Ministerie van Economische Zaken, van 9 september 2011. Die herziening was nodig gezien een aantal ontwikkelingen, zoals de oprichting van de nucleaire toezichthouder ANVS, en het onderbrengen van het nucleair dossier van het Ministerie EZ naar het Ministerie van IenM.