Warmte en vocht zorgt voor slechter beton kerncentrales Doel 3 en Tihange 3

Tijdens de geplande stillegging van de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 3 werd betondegradatie vastgesteld in de bunkergebouwen van beide reactoren. Deze gebouwen huisvesten de reserve noodsystemen. In beide gevallen kan door deze degradatie de weerstand van de gebouwen tegen externe gebeurtenissen, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen. De Belgische toezichthouder FANC laat dan ook weten dat beide reactoren pas opnieuw kunnen worden opgestart wanneer uit de analyses blijkt "dat de weerstand tegen externe gebeurtenissen word gewaarborgd".

Tijdens de geplande stop voor het jaarlijkse onderhoud van Doel 3, begin oktober 2017, stelde de exploitant betondegradatie vast in de bunker waar de reservenoodsystemen zijn gehuisvest. De analyses toonden aan dat deze degradatie werd veroorzaakt door een continue blootstelling van het beton aan warme en vochtige omstandigheden. Om de nucleaire veiligheid te kunnen waarborgen, moet de werking van deze noodsystemen steeds gegarandeerd blijven. Om die reden moet het gebouw dan ook tegen alle mogelijke externe gebeurtenissen weerstand kunnen bieden. Met de vastgestelde betondegradatie kan deze weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen en bijgevolg kan ook de werking van deze noodsystemen niet gewaarborgd worden. De aangetaste delen van de plafonds moeten dan ook tijdens deze geplande stillegging van de reactor worden hersteld.

Een gelijkaardig probleem werd in april 2018 gedetecteerd tijden de geplande stillegging van de reactor van Tihange 3. De exploitant stelde ook daar een betondegradatie vast aan de plafonds van de lokalen waarin zich de aansluitstukken bevinden van de stoomkleppen. In dit geval hebben de analyses evenwel aangetoond dat het beton reeds verzwakt was door de warmte en de vochtigheid, maar dat deze degradatie verder te wijten was aan de blootstelling van het betonnen plafond aan een krachtige en hete stoomstraal die bij een test van een van de kleppen is vrijgekomen, nadat de reactor reeds was stilgelegd. Ook hier zijn de herstelwerken reeds van start gegaan.

De huidige stilstand van Tihange 3 wordt verlengd met enkele maanden tot september 2018. Bij de analyse van de betonschade op Tihange 3 werden er immers ook afwijkingen vastgesteld in de wapening van het beton.  Met de reeds vastgestelde betondegradatie en deze afwijkingen in de wapeningen kan ook bij Tihange 3 de weerstand tegen een gebeurtenis, zoals een vliegtuiginslag, in het gedrang komen.

FANC meldt dat de andere reactoren waarop dit fenomeen mogelijk betrekking heeft, namelijk Tihange 2 en Doel 4,  zullen zo snel als mogelijk geïnspecteerd worden. De geplande stillegging van Doel 4 wordt om deze reden door de exploitant vervroegd van november 2018 naar augustus 2018. De geplande stillegging van Tihange 2, reeds voorzien vanaf augustus 2018, wordt om deze reden verlengd.