the Laka catalogue

Overview on author min-ez

datetitleauthorcategory
2017-07 Eindrapport hoogambtelijke werkgroep nucleair landschapHoogambtelijke werkgroep, Min. EZ general
2017-06 Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016Min. EZ, RVO general
2016-06 Toekomstscenario's ‘ECN Duurzaam’ eindrapportage Min. EZ, Berenschot petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2015-12 Aanvullende informatie rond de business case van PallasMin. EZ pallas research reactor - general
2015-01 Kernenergiewetvergunning COVRA ten behoeve van de uitbreiding HABOG, wijziging locatie VOG2 Min. EZ covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
2014-10 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: Fifth review conference May 2015Min. EZ waste - general
2014-09 Nationaal crisisplan StralingsincidentenMin. EZ, Min. IL&T emergency plans
2014-03 Kostenreductie Ontmantelingsplan 2011 KCD als gevolg van innovatie en overige ontwikkelingenCOVRA, Min. EZ, GKN, ENEA dodewaard - general
2014 Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 2014Min. EZ liability / insurance / legislation
2013-11 Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghoudersMin. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid general
2013-11Inventarisatie hoeveelheden radioactieve stoffen vergunninghouders (vetrouwelijk)Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid, Min. EZ liability / insurance / legislation
2013-09 Projectplan verkennende studie naar de lange termijn beheeropties voor radioactief afval en verbruikte splijtstoffen Min. EZ, Arcadis waste - directive 2011/70/euratom
2013-07 Convention on Nuclear Safety (CNS) National Report of the Kingdom of the Netherlands for the Sixth Review MeetingMin. EZ general
2013-05"Veiligheidseisen voor kernreactoren: fundamentele veiligheidseisen" [DRAFT versie 31-5-2013]Min. EZ, Programmadirectie Nucleaire Installaties en Veiligheid nuclear safety - reactors - general
2012-12 Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken, nr. WJZ/12386191, van het concept-besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/EuratomMin. EZ waste - directive 2011/70/euratom
2012-12 Besluit tot wijziging van het besluit in-, uit- en doorvoer radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom: Nota van toelichtingMin. EZ waste - directive 2011/70/euratom
2012-09 Wijziging vergunning NRG ivm de afvoer van radioactief afvalMin. EZ petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn almelo - general
2011-10 Beschikking voor het wijzigen van de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco Nederland B.V.: Besluit: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. te Almelo ten behoeve van uitbreiding van de verrijkingscapaciteit en enkele andere wijzigingen in de installatiesMin. EZ, Min. EL&I, M.Verhagen urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2010-07 Aanpassingen van het veiligheidsrapport Kerncentrale BorsseleNRG, Min. EZ, MEvanGemert borssele i - general
2009-11Eindrapportage kwantitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11Publieksperceptie kernenergie. Samenvatting Onderzoek naar draagvlak.Smart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-11Eindrapportage kwalitatief onderzoek. Publieksperceptie kernenergieSmart Agent, Min. VROM, Min. EZ opinion - polls
2009-10 Verslag informatiebijeekomsten en hoorzittingen: Startnotitie M.E.R. 2e KCMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid, OAG borssele ii - pzem/delta - licensing procedures
2009-08Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 4: Planologische kernbeslissingMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
2009-06 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3a: Kabinets-standpunt na behandeling door Tweede KamerMin. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 2: Reacties op ontwerp planologische kernbeslissingMin. VROM, Min. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, PKB deel 3: KabinetsstandpuntMin. EZ new nuclear power plants - site selection
2009-02Derde structuurschema electiciteitsvoorziening PKB deel 2: Reacties op de onwerp Planologische KernbeslissingMin. EZ, Min. VROM opinion - civil society
2009-02 Beschikking t.b.v. Hoge Flux Reactor aan NRG v.o.f.Min. VROM, Min. EZ petten research location - hfr
2009-02 Kernenergiewet-vergunning verleend aan Railion Nederland NV voor binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen en vervoer over spoor van splijtstof in de vorm van gecompacteerd metallisch radioactief afval, van AREVA NC naar COVRAMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW, Min. VW transports - netherlands - from & to reprocessing plants
2009 Beschikking: Kernenergiewet-vergunning verleend aan Urenco Nederland B.V. voor het wijzigen van de verrijkingsfabrieken te Almelo (uitbreiding …)Min. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken & Werkgelegenheid urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
2008-10 Vergunningaanpassing NRG oprichting HAVA-verpakkingsunitMin. VROM, Min. EZ, Min. SZW petten research location - legacy waste (waste storage facility)
2008-10 Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. Third National ReportMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - general
2008-06 Energierapport 2008Min. EZ general
2006-12 Kernenergiewet-vergunning urenco-Ned.voor uitvoer onbestraalde verarmde splijtstof naar St.Petersburg (S-U.)Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. EZ urenco/ucn almelo - du export to russia
2005 Nu voor later: Energierapport 2005Min. EZ general
2003-04 Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management - Report of the NetherlandsMin. VROM, Min. EZ, Min. Buitenlandse Zaken waste - general
2003-02 Medische isotopen en de Hoge Flux Reactor in PettenMin. Vrom, Min. VWS, Min. EZ, NVNG pallas research reactor - general
2003Spanning op de markt. Resultaten van marktwerking in de elektriciteitssectorMin. EZ, Berenschot electricity - price / capacity / consumption
2002-12Monitoring Publiek Gefinancierd Energieonderzoek in NederlandMin. EZ general
2002-08Publiek gefinancierd energieonderzoek in Nederland 1995-1999 SamenvattingMin. EZ, Novem general
2001-08 Kernenergiewetvergunning verleend aan NRG PettenMin. VROM, Min. EZ, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
2000-05 Concept ontwerp terughaalbare opslag van radioactief afval in diepe boorgaten in steenzout A.D.Poley, NRG, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
2000Samenwerking met het buitenland, Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deel 2Min. EZ np & greenhouse effect - flexible mechanisms cdm/ji/emission trade
1999-11 Energierapport 1999Min. EZ general
1998-06 Beschikking inzake COVRA N.V. Kenmerk: E/EE/KK/98030391 (afgegeven 29-6-1998)Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn en Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1998-04 Elektriciteitswet 1998Min. EZ  liability / insurance / legislation
1997-06 Nut en noodzaak. Notitie over opwerken van radioactief materiaalMin. EZ, ECN waste - reprocessing, contracts & discussions
1996-12 Beschikking inzake COVRA vergunning Kenmerk E/EE/KK/96071429Min. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. Volksgezondheid Welzijn & Sport covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1996-07Stroomlijnen naar een markt voor elektriciteitMin. EZ utilities - other/general
1995-12 Derde Energienota 1996Min. EZ general
1995-04Complexvergunning ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04Beschikking LSO/Opslagloods ECNMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - nrg/ecn/rcn - general
1995-04Vergunning LFRMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VWS petten research location - hfr
1994-08Energie in NederlandMin. EZ general
1994-08 Beschikking inzake modificaties kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W, Min. VWC borssele i - licensing & legal procedures
1994-04*Ontwerpbeschikking kernenergiecentrale Borssele. Kenmerk: E/EE/KK/94036921Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1993-11Dossier kernenergieMin. EZ new nuclear power plants general
1993-10Kosten-optimale CO2-reductie in Nederland na 2000Min. EZ np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1993-07Energie in cijfersMin. EZ general
1993-01* Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1993NMP-2 Evaluatie energie - eindrapportMin. EZ general
1992-11Energie en CO2 in Nederland op de lange termijn. Een Verkenning van opties. DiscussienotaMin. EZ np & greenhouse effect - co2 reduction and climate change
1992-08Energy in the NetherlandsMin. EZ general
1992-07Richtlijnen MER Urenco te AlmeloMin. VROM, Min. Sociale Zaken, Min. WVC, Min. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1992-03Elektriciteitsvoorziening in NederlandMin. EZ electricity - price / capacity / consumption
1992-02 Beschikking: Wijziging voorschriften verbonden aan de vergunning ex artikel 15 van de Kernenergiewet met betrekking tot de kernenergiecentrale Borssele.Min. EZ, Min. VROM, Min. SZ&W borssele i - licensing & legal procedures
1991-05Startnotitie Milieu-effectrapportage Structuurschema ElektriciteitsvoorzieningMin. EZ, VROM new nuclear power plants - site selection
1990-07Uranium en kerncentrales; hun energiepotentieel en CO2-produktieG.C.van Uitert, Min. EZ np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
1990Overzicht van de stand van zaken bij het nucleair onderzoekMin. EZ general
1989-10Uranium kerncentrales; energiepotentieel en CO2-produktie (concept)G.C.van Uitert, Min. EZ np & greenhouse effect - nuclear power yes or no solution & scenarios
1989-08Beschikking COVRA-lokatie SloeMin. EZ covra interim waste storage - general
1989-06Studie reactortypen voor NederlandMin. EZ, SEP technical - nuclear power plants
1989-05Ontwerpbeschikking aanvraag vergunningMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1989-03 Het energiebeleid nader bezienMin. EZ general
1988Energie in cijfers; energy in figuresMin. EZ general
1987-11Energiebeleid, stimuleringsprogramma warmte/krachtkoppelingMin. EZ general
1987-03 Onderzoek inzake geologische opberging radioactief afval in Nederland. 2de tussenrapport Fase 1 (januari 1986-januari 1987)OPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
1986-06Studie reactortypen voor NederlandMin. EZ, SEP new nuclear power plants general
1986-06Richtlijnen lokatiegebonden MERMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken covra interim waste storage - licensing procedures & lawsuits
1986-05CPB-studie "economische gevolgen kernenergievermogen"Min. EZ costs
1986-01 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ new nuclear power plants - site selection
1986Kernenergiewet-vergunning: ontwerpbeschikkingMin. EZ urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1985-12 Vestigingsplaatsen voor kerncentrales - Deel C: Advies RAROMin. EZ new nuclear power plants - site selection
1985-11Project Approach Study for nuclear power plants in the NetherlandsMin. EZ new nuclear power plants general
1985-11Concentratie van radionucliden in bouwmaterialen en grondsoortenMin. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Gemeten exhalatiesnelheden van radon uit oppervlakken van gereed bouwmateriaal en grondMin. VROM, Min. EZ radiation - natural radioactivity / radon
1985-11Radioecologie van en stralingsbelasting door Nederlands afvalgips in het buitenlandMin. VROM, Min. EZ radiation - consequences - other
1985-07Richtlijnen voor inhoud van locatieonafhankelijke MER inzake opslag en verwerking van radioac­tief afvalMin. VROM, Min. EZ, Min. Sociale Zaken waste - storage above ground - site selection
1985-04Cost study for nuclear and coal-fired power plants in the NetherlandsMin. EZ new nuclear power plants general
1985-04Electriciteit in de jaren '90Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
1985-01Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig. Bijlage bij het regeringsstandpuntMin. EZ general
1985Vestigingsplaatsen voor kerncentrales: Deel A: BeleidsvoornemensMin. EZ new nuclear power plants - site selection
1985Plaats voor 'n kerncentrale? PKB mapMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1984-06Voorstel voor een programma van onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval in NederlandOPLA, Min. EZ waste - geological disposal in salt/clay
1984Organisatie elektriciteitsvoorzieningMin. EZ electricity - price / capacity / consumption
1982-10Integraal Lamdelijk Onderzoeksprogramma Nuclear Afval naar 2deKamerMin. EZ, Terlouw, ILONA waste - general
1981-07Kernenergie in kernwoordenMin. EZ general
1981-04Koninklijk besluit over uitbreidingMin. EZ, Min. VROM, Min. Sociale Zaken urenco/ucn almelo - licensing procedures & lawsuits
1980-12Commentaar op "Tussen kernenergie en kolen"Min. EZ general
1980-07Nota Energiebeleid 3- Brandstofinzet centralesMin. EZ general
1980-07Deel 3 van nota energiebeleid naar Kamer. Samenvatting en conclusiesMin. EZ general
1980-05Zwaarwater-en gasgekoelde reactorenMin. EZ new nuclear power plants general
1980-05Structuurschema Elektriciteitsvoorziening Deel D: RegeringsbeslissingMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1979-09Nota Energiebeleid 1- AlgemeenMin. EZ general
1979-09Samenvatting Nota Energiebeleid D.1: AlgemeenMin. EZ general
1979-08Opzetnota. Maatschappelijke diskussie over de toepassing van kernenergie voor elektriciteitsopwekkingMin. EZ, Min. Sociale Zaken, Min. VRO public opinion - broad societal discussion
1977-053500Mwe kerncentrales in Nederland. Hoe werken ze en wat zijn de risico's?Min. EZ new nuclear power plants general
1977-053500Mwe kerncentrales in Nederland: Hoe werken ze en wat zijn de risico's?Min. EZ nuclear safety - reactors - pressurized water (pwr) / boiling water (bwr)
1977-03Plaatsen voor kerncentrales en wat u daarover te zeggen hebt voorlichtingsbrochure ASEVMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1977-02Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Deel A: beleidsvoornemenMin. EZ, Min. VROM new nuclear power plants - site selection
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. SamenvattingMin. EZ, SEP, UCN, Interfuel nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. II: splijtstofverrijking.Min. EZ, SEP, UCN nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. III: splijtstoffabricageMin. EZ, SEP, Interfuel nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVA: kernenergiecentralesMin. EZ, SEP nuclear safety - risk analyses / risk perception
1975-06Risico-analyse van de splijtstofcyclus in Nederland. IVB: kernenergiecentrales.Min. EZ, SEP nuclear safety - risk analyses / risk perception
1974-09Samenvatting energienotaMin. EZ general
1974 EnergienotaMin. EZ general
1973-06 Kernenergiewet-vergunning voor het in werking treden en in werking houden van een inrichting waar kernenergie kan worden vrijgemaaktMin. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1972-04 Algemeen Beveiligingsvoorschrift voor Ultra Centrifuge OpdrachtenMin. EZ urenco/ucn almelo - general
1972-03 Nota kernenergiebeleid – Nota LangmanMin. EZ general
1972-03 Kernenergiewet-vergunning voor het oprichten van een kernenergie-installatie in Borssele en voorhanden hebben van splijtstofMin. EZ borssele i - licensing & legal procedures
1961-09 Nota inzake de kernenergieMin. EZ, De Pous, J.Cals, Veldkamp general
1957-07 Nota kernenergie; Opwekking elektriciteit door middel van kernenergieMin. EZ, J.Zijlstra general
1955-07 Nota inzake het in Nederland te verrichten onderzoek van kernreactoren en hun toepassingen.Min. EZ, J.Cals, J.Zijlstra general
Elektriciteitsvoorziening in de jaren negentig (Toel.)Min. EZ electricity - price / capacity / consumption
Elementen voor een nieuw energiebeleidMin. EZ belgium - general

*: Estimated date