Pallas: mer-advies en aanbesteding

pallas-overbodig_onwenselijkDe aanbesteding voor het nucleaire gedeelte van de Pallas-reactor is gestart. Zoals bekend moet Pallas de hogeflux-reactor in Petten op gaan volgen, o.a. voor de productie van medische isotopen. Ook bekend is dat wij vinden dat dat geen goed idee is en dat medische isotopen veel beter op andere manieren dan door een reactor geproduceerd kunnen worden. Ook denken we dat er in 2025 geen markt is voor Pallas. Rijk en provincie stoppen 80 miljoen in de voorbereiding van de bouw: ontwerp, vergunningprocedure en het vinden van geld. Officieel is dat een lening, maar die kan alleen terug komen als de reactor werkelijk gebouwd wordt, dus is het tegelijkertijd een pressiemiddel tot bouw.
Bij de nu gestarte aanbesteding gaat het om een EPCM-contract: dus Engineering, Procurement and Construction Management. De aanbesteding eindigt op 18 september. Looptijd van het contract is gepland van 10 juni 2016 tot en met 31 december 2025.

Het contract wordt geen ‘fixed price’contract; er komt dus geen overall prijskaartje van te voren. Op verschillende momenten worden voor de volgende stappen prijsafspraken gemaakt. Ook omdat Pallas “anticipates that there will be changes occuring after the issue of the Invitation to Tender (ITT) due to licensing requirements, business case development, financing requirements and subsequent changes in technical requirements.”

Het contract zal gaan naar “The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document”.

Een van de zaken waar de ontwerper rekening mee moet houden zijn de eisen voor het milieueffectrapport van Pallas.

Van, woensdag 13 augustus, heeft de Comissie MER haar advies uitgebracht over wat er allemaal in die MER behandelt moet worden. Uit het persbericht: “Het rapport moet de behoefte aan een reactor voor de productie van medische isotopen en experimenteel onderzoek goed onderbouwen alsook het benodigde vermogen. Hierover leven vragen in de omgeving. De Commissie adviseert verder om het rapport niet te beperken tot de effecten van het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook de effecten van bijvoorbeeld de productie van splijtstoffen en de verwerking van kernsplijtingsafval moeten globaal in beeld worden gebracht.

De Commissie doet deze aanbeveling “vanwege het voortdurende maatschappelijk debat over de toepassing van kernsplijting in het algemeen en over de voor- en nadelen van diverse technieken voor de productie van medische isotopen in het bijzonder.”

Maandag zal (zou???) het Bevoegd Gezag (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) komen met het Advies Reikwijdte en detailniveau, die vast legt wat in de milieueffectrapportage moet worden behandelt. Meestal wordt het advies van de commissie mer overgenomen.

Dit bericht werd geplaatst in Pallas, Vergunningen en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 12 maart 2020: RvS akkoord met hogere stikstofdepositie door bouw Pallas

  Gisteren 11 maart, verrassend snel, deed de Raad van State uitspraak in de zaak van oa. Stichting Duinbehoud tegen het bestemmingsplan van de gemeente Schagen dat de bouw van de Pallasreactor mogelijk moet maken. Alle bezwaren zijn verworpen. De Raad van State gaat akkoord met een veel hogere stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied dan […]


 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]


 • 1 augustus 2018: Pallas-reactor: gemeente reageert op zienswijzen; hoorzittingen september

  Gemeente Schagen adviseert positief aan de gemeenteraad over het wijziging van het bestemmingsplan voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. De gemeente heeft gisteren reactie gegeven op de 224 punten die die in het voorjaar tijdens de inspraakperiode zijn ingediend. Begin september zijn er hoorzittingen gepland waar insprekers nog kunnen reageren op reactie van de […]


 • 1 mei 2018: Commissie MER over locatie Pallas: keuze voor Petten onduidelijk

  Het is onduidelijk op welke argumenten Petten gekozen is als locatie voor de nieuw te bouwen Pallasreactor. Of milieuargumenten hierbij een rol hebben gespeeld is “niet toetsbaar”, hoewel duidelijk geadviseerd was om die afweging inzichtelijk te maken. Dat blijkt uit het vandaag verschenen Toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over het eerder dit jaar […]


 • 15 februari 2018: Vragen over Pallas in Kamer en Provincie

  Liesbeth van Tongeren (GL) heeft een serie Kamervragen gesteld naar aanleiding van het Laka bericht dat de Pallasreactor onnodig is voor 98,8 % van de nucleaire geneeskundige handelingen en dat dat grote invloed op de business case zal hebben. Ondertussen heeft Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland een serie […]