Pallas: mer-advies en aanbesteding

pallas-overbodig_onwenselijkDe aanbesteding voor het nucleaire gedeelte van de Pallas-reactor is gestart. Zoals bekend moet Pallas de hogeflux-reactor in Petten op gaan volgen, o.a. voor de productie van medische isotopen. Ook bekend is dat wij vinden dat dat geen goed idee is en dat medische isotopen veel beter op andere manieren dan door een reactor geproduceerd kunnen worden. Ook denken we dat er in 2025 geen markt is voor Pallas. Rijk en provincie stoppen 80 miljoen in de voorbereiding van de bouw: ontwerp, vergunningprocedure en het vinden van geld. Officieel is dat een lening, maar die kan alleen terug komen als de reactor werkelijk gebouwd wordt, dus is het tegelijkertijd een pressiemiddel tot bouw.
Bij de nu gestarte aanbesteding gaat het om een EPCM-contract: dus Engineering, Procurement and Construction Management. De aanbesteding eindigt op 18 september. Looptijd van het contract is gepland van 10 juni 2016 tot en met 31 december 2025.

Het contract wordt geen ‘fixed price’contract; er komt dus geen overall prijskaartje van te voren. Op verschillende momenten worden voor de volgende stappen prijsafspraken gemaakt. Ook omdat Pallas “anticipates that there will be changes occuring after the issue of the Invitation to Tender (ITT) due to licensing requirements, business case development, financing requirements and subsequent changes in technical requirements.”

Het contract zal gaan naar “The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document”.

Een van de zaken waar de ontwerper rekening mee moet houden zijn de eisen voor het milieueffectrapport van Pallas.

Van, woensdag 13 augustus, heeft de Comissie MER haar advies uitgebracht over wat er allemaal in die MER behandelt moet worden. Uit het persbericht: “Het rapport moet de behoefte aan een reactor voor de productie van medische isotopen en experimenteel onderzoek goed onderbouwen alsook het benodigde vermogen. Hierover leven vragen in de omgeving. De Commissie adviseert verder om het rapport niet te beperken tot de effecten van het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook de effecten van bijvoorbeeld de productie van splijtstoffen en de verwerking van kernsplijtingsafval moeten globaal in beeld worden gebracht.

De Commissie doet deze aanbeveling “vanwege het voortdurende maatschappelijk debat over de toepassing van kernsplijting in het algemeen en over de voor- en nadelen van diverse technieken voor de productie van medische isotopen in het bijzonder.”

Maandag zal (zou???) het Bevoegd Gezag (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) komen met het Advies Reikwijdte en detailniveau, die vast legt wat in de milieueffectrapportage moet worden behandelt. Meestal wordt het advies van de commissie mer overgenomen.

Dit bericht werd geplaatst in , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 15 februari 2023: Pijlsnel verleende kernenergiewetvergunning voor Pettense kernreactor

  Vandaag, 15 februari, heeft de ANVS de definitieve vergunning verleend voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. Pallas is de door de overheid beoogde opvolger van de 60 jaar oude hogeflux-reactor. Het is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning wordt verleend voor de bouw van een kernreactor. Het verlenen van […]


 • 4 november 2022: Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

  Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor […]


 • 21 oktober 2022: Inspraakprocedure Kernenergiewetvergunning Pallas begonnen

  Vanaf vandaag, 21 oktober, en tot en met 1 december, is het mogelijk te reageren op de ontwerpvergunning die de nucleaire autoriteit ANVS heeft gepubliceerd. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Er zijn een aantal vergunningen nodig, maar de twee waar het nu om gaat zijn […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 12 maart 2020: RvS akkoord met hogere stikstofdepositie door bouw Pallas

  Gisteren 11 maart, verrassend snel, deed de Raad van State uitspraak in de zaak van oa. Stichting Duinbehoud tegen het bestemmingsplan van de gemeente Schagen dat de bouw van de Pallasreactor mogelijk moet maken. Alle bezwaren zijn verworpen. De Raad van State gaat akkoord met een veel hogere stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied dan […]


 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]