Pallas: mer-advies en aanbesteding

pallas-overbodig_onwenselijkDe aanbesteding voor het nucleaire gedeelte van de Pallas-reactor is gestart. Zoals bekend moet Pallas de hogeflux-reactor in Petten op gaan volgen, o.a. voor de productie van medische isotopen. Ook bekend is dat wij vinden dat dat geen goed idee is en dat medische isotopen veel beter op andere manieren dan door een reactor geproduceerd kunnen worden. Ook denken we dat er in 2025 geen markt is voor Pallas. Rijk en provincie stoppen 80 miljoen in de voorbereiding van de bouw: ontwerp, vergunningprocedure en het vinden van geld. Officieel is dat een lening, maar die kan alleen terug komen als de reactor werkelijk gebouwd wordt, dus is het tegelijkertijd een pressiemiddel tot bouw.
Bij de nu gestarte aanbesteding gaat het om een EPCM-contract: dus Engineering, Procurement and Construction Management. De aanbesteding eindigt op 18 september. Looptijd van het contract is gepland van 10 juni 2016 tot en met 31 december 2025.

Het contract wordt geen ‘fixed price’contract; er komt dus geen overall prijskaartje van te voren. Op verschillende momenten worden voor de volgende stappen prijsafspraken gemaakt. Ook omdat Pallas “anticipates that there will be changes occuring after the issue of the Invitation to Tender (ITT) due to licensing requirements, business case development, financing requirements and subsequent changes in technical requirements.”

Het contract zal gaan naar “The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the descriptive document”.

Een van de zaken waar de ontwerper rekening mee moet houden zijn de eisen voor het milieueffectrapport van Pallas.

Van, woensdag 13 augustus, heeft de Comissie MER haar advies uitgebracht over wat er allemaal in die MER behandelt moet worden. Uit het persbericht: “Het rapport moet de behoefte aan een reactor voor de productie van medische isotopen en experimenteel onderzoek goed onderbouwen alsook het benodigde vermogen. Hierover leven vragen in de omgeving. De Commissie adviseert verder om het rapport niet te beperken tot de effecten van het bouwen en exploiteren van de reactor. Ook de effecten van bijvoorbeeld de productie van splijtstoffen en de verwerking van kernsplijtingsafval moeten globaal in beeld worden gebracht.

De Commissie doet deze aanbeveling “vanwege het voortdurende maatschappelijk debat over de toepassing van kernsplijting in het algemeen en over de voor- en nadelen van diverse technieken voor de productie van medische isotopen in het bijzonder.”

Maandag zal (zou???) het Bevoegd Gezag (de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) komen met het Advies Reikwijdte en detailniveau, die vast legt wat in de milieueffectrapportage moet worden behandelt. Meestal wordt het advies van de commissie mer overgenomen.