Pijlsnel verleende kernenergiewetvergunning voor Pettense kernreactor

Vandaag, 15 februari, heeft de ANVS de definitieve vergunning verleend voor de bouw van de Pallasreactor in Petten. Pallas is de door de overheid beoogde opvolger van de 60 jaar oude hogeflux-reactor. Het is voor het eerst in decennia dat in Nederland een vergunning wordt verleend voor de bouw van een kernreactor. Het verlenen van de definitieve vergunning is pijlsnel geregeld. Maar financieel is alles nog lang niet rond. Vandaag zijn alle stukken al online en vanaf morgen, tot 30 maart kan er beroep tegen de vergunning aangetekend worden. De vergunning geldt vanaf 31 maart 2023 (als er geen voorlopige voorziening wordt aangevraagd). We gaan eerst maar eens de stukken lezen.

Als we kijken naar de tijdlijn is het verlenen door de ANVS van de Kernenergiewetvergunning voor Pallas wel onwaarschijnlijk snel gebeurd. Vooral de laatste periode. Het begon normaal met de ontwerpvergunning en de inspraakperiode.

Opmerkelijke zienswijze
Via deze weg dient ondergetekende een zienswijze in:
Het duin dat voor een deel moet wijken, omdat de eerder geclaimde grond om het reactorgebouw te kunnen bouwen, te klein was, dien ik de volgende zienswijze in. Dit duin werd vroeger gebruikt om diverse radiologische componenten te lozen. Mijn geheimhoudingsplicht verbied mij om dieper op deze lozingen in te gaan.
Verder dient deze duin en geen dijk, als zeewering en die het achterland moet beschermen tegen de opdringende zee. Ik woon aan de XXXXXXXX en zal bij een duindoorbraak onder water komen te staan. Het plan is om na de bouw van de reactor de duin weer op te bouwen in de oorspronkelijk staat, maar dat duurt minstens 8 jaar en in die tijd is het achterland dus niet beschermd.
Met vriendelijk groet (p. 138)
 • 15 juni vorig jaar diende Pallas de aanvraag voor de vergunning in bij de ANVS.
 • Op 16 oktober geeft de ANVS de ontwerpvergunning af en legt  en ter inzage gelegd. Tot en met 1 december konden er (er zijn er) zienswijzes ingediend.
 • Op 22 december, in haar voorlopige advies, stelt de Commissie mer dat de milieueffectrapportage onduidelijk en onvolledig is en aangevuld moet worden vóór er een beslissing genomen kan worden.
 • Op 23 december stuurt PALLAS de ANVS een aanvuliing + 6 bijlages op het Mer, naar aanleiding van het voorlopige advies van de Commissie mer van de dag er voor.
 • Op 9 februari komt het (definitieve) toetsingsadvies van de Commissie mer: conclusie: nadere onderbouwing vereist: “De Commissie adviseert de ANVS om het rapport op deze onderdelen eerst aan te vullen, en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen.
 • 10 februari: een dag later dus, op vrijdag, ontvangt ANVS van opnieuw van Pallas een aanvulling op de milieueffectrapportage
 • 15 februari: op woensdag (!) vindt ANVS dat de aanvullingen van de mer voldoende zijn en verleent een definitieve kernenergiewetvergunning. Maar zónder dat er over het hele milieueffectrapport de wettelijk vereiste inspraak is geweest. ANVS vind dat dat kan want ze beoordeelt dat de aanvullingen op de mer zodanig zijn dat een nieuwe inspraakronde niet noodzakelijk zou zijn…

De plannen voor Pallasreactor zijn al 20 jaar oud en de reactor had oorspronkelijk in 2015 in bedrijf moeten komen. Dat is nu 2030, maar of Pallas ook gebouwd wordt is nog lang niet zeker. Zo is de financiering nog lang niet rond. Nadat private financiering, vanaf het begin nagestreefd door kabinet, onmogeli9jk bleek, de kosten veel hoger zijn geworden, heeft dit kabinet eind vorig jaar besloten, 10 jaar lang de opbrengsten van bezuinigingen op Vitamine D (in totaal bijna 1,3 miljard) voor de reactor te bestemmen. Maar dat is niet genoeg. Minister Kuipers schatte vorig jaar Prinsjesdag de kosten op € 1,84 miljard. De bandbreedte die NRG-Pallas daarbij hanteerde loopt van €1,66 miljard tot € 2,20 miljard. Nog maar een jaar eerder was dat 1,4-1,9 miljard euro. Dus dat zou best nog wel eens meer kunnen worden. Overigens is alleen nog maar besloten over de eerste €129 miljoen. Een definitief besluit over financiering komt pas in het voorjaar. En dan moet voor de rest nog dekking gevonden worden. En daarna moet de Europese Commissie deze staatssteun nog goedkeuren.

En als het zover gaat komen is er helemaal geen business case meer. Die is er nu eigenlijk al niet, want een terugverdientijd van 30 jaar? Daar trapt niemand in. KPMG, die de geheime business case heeft gezien, zei vorig jaar al: “KPMG oordeelt dat het PALLAS-project een verwachte terugverdientijd heeft van circa 30 jaar. De kostenramingen zijn goed onderbouwd, maar kennen wel grote onzekerheden. Deze zijn inherent aan een dergelijk uniek nucleair bouwproject. Ook aan de opbrengstenkant zijn onzekerheden. Vanwege een snel ontwikkelend isotopen- en behandellandschap is het onzeker hoe de afzetmarkt er op het moment van ingebruikname van de reactor, precies uitziet.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Kernenergiewet, Medische isotopen, Pallas-kernreactor, Vergunningen en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 21 oktober 2022: Inspraakprocedure Kernenergiewetvergunning Pallas begonnen

  Vanaf vandaag, 21 oktober, en tot en met 1 december, is het mogelijk te reageren op de ontwerpvergunning die de nucleaire autoriteit ANVS heeft gepubliceerd. De reacties tijdens deze inspraakperiode gebruikt de ANVS voor het opstellen van de uiteindelijke vergunning. Er zijn een aantal vergunningen nodig, maar de twee waar het nu om gaat zijn […]


 • 4 januari 2023: Commissie Mer niet overtuigd van stikstofberekening Pallas

  De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft pal voor kerst advies uitgebracht over de milieueffectrapportage van de Pallasreactor en adviseert de ANVS géén vergunning af te geven voordat Pallas de mer heeft aangevuld. Niet geheel onverwacht mist de commissie in het mer onder andere informatie over de stikstofuitstoot van Pallas en de impact hiervan op de […]


 • 4 november 2022: Vergunning Pallas-reactor onderuit op het stikstof-vonnis van de Raad van State

  Twee weken geleden publiceerde de ANVS de ontwerpvergunning voor de geplande Pallas-reactor in Petten. In het ontwerp gaat de ANVS er nog van uit de kernreactor kan worden gebouwd op grond van de provinciale natuurvergunning die in januari is afgegeven. Die vergunning is op haar beurt echter gebaseerd op de eergisteren gesneuvelde "partiële vrijstelling voor […]


 • 11 maart 2022: HFR offline vanwege doorgeroest experimenteersysteem

  Zoals verzocht door NRG, heeft de ANVS woensdag per direct, dus zonder inspraak, de vergunning van de HFR gewijzigd, waarmee de kernreactor, volgens planning van NRG, per donderdag 17 maart weer in werking zou kunnen gaan. Nu is wel voor het eerst duidelijk wat er precies kapot was: een koelleiding naar een bestralingsexperimenten-opstelling buiten de kernreactor […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]