ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over het gebruik het Noordhollandsch Kanaal als koelwater, en over het ontbreken van een milieu-effectrapportage. Uit de nu door de ANVS vastgestelde vergunning blijkt dat de bedenkingen de ANVS niet hebben bewogen om de definitieve vergunning aan te passen.
Omdat dit de tweede keer is dat de levensduur van een kernreactor wordt verlengd zonder dat de milieu-effecten hiervoor in kaart zijn gebracht, overweegt Laka bij de Raad van State in beroep te gaan.

Eind februari publiceerde de ANVS een nieuwe ontwerpvergunning in verband met veranderingen in de vergunningsvoorschriften voor de hogefluxreactor (HFR). De voorschriften moesten worden aangepast omdat regelgeving was gewijzigd en bepaalde vergunningvoorschriften niet meer actueel waren.

Laka vind dat de nieuwe vergunning de levensduurverlenging van de HFR bestendigd: immers, lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou worden gesloten, maar in de loop der tijd is die sluiting uitgesteld, eerst tot 2024-25 en onlangs kwam het bericht dat NRG, de uitbater, onderzoekt of de oude HFR nóg langer open kan blijven. Daarom stelde Laka in een zienswijze dat de milieugevolgen van het langer in bedrijf blijven beoordeeld moeten worden voordat de nieuwe vergunning zou worden verleend. Behalve Laka dienden ook Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een zienswijze in.

De ANVS is duidelijk: “de zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Rijkswaterstaat wees er op dat in het ontwerp onduidelijk was of er radioactief afvalwater op de gemeentelijke riolering zou worden geloosd. De ANVS heeft daarop een formulering aangepast - er mag wel worden geloosd, als het maar binnen de norm blijft. Het Hoogheemraadschap maakte zich zorgen over het tegelijk in werking zijn van de HFR en de nog te financieren Pallas-reactor, en dan met name de zoet water-inname van die twee. Het voorstel was om de vergunning nu voor bepaalde tijd te verstrekken om zo exploitant NRG te bewegen de overlap kort te houden. Verder wilde het Hoogheemraadschap graag betrokken worden bij de afhandeling van incidenten in Petten. In reactie stelt de ANVS niet de juridische mogelijkheid te zien om de vergunning, die al voor onbepaalde tijd was verleend, om te zetten in een vergunning voor bepaalde tijd. Ze zag daar verder ook niet de noodzaak toe. Verder geeft ze aan contact op te zullen met het Hoogheemraadschap over de afhandeling van incidenten.

In reactie op de zienswijze van Laka over de levensduurverlenging van de HFR, stelt de ANVS:

De onderhavige vergunningswijziging gaat [...] niet over de levensduur(verlenging) van de HFR. Dat in het verleden uitspraken zijn gedaan of berichten zijn gepubliceerd met een (geschatte) einddatum van de HFR of een mogelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de HFR, doet, wat daarvan ook zij, hieraan niets af. [...] De HFR is in 1961 in gebruik genomen en het ontwerp van de HFR had niet een bepaalde levensduur voor ogen. De periode van bedrijfsvoering van de HFR is niet gelimiteerd op basis van regelgeving, vergunningen, normen en/of ontwerp. (p. 52)

Wat men bij ontwerp van de HFR allemaal wel niet voor voor ogen had, zou nu toch niet meer zo veel uit moeten maken. '[H]et tijdstip van de buitengebruikstelling' van de HFR is namelijk met meer dan vijf jaar gewijzigd. Uit ons eigen Besluit m.e.r., bijlage D onderdeel 22.3, onder 5°, volgt dan gewoon dat een milieu-effectrapportage had moeten worden opgesteld. Net zoals dat had moeten worden gedaan, en niet is gebeurd, bij de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele in 2006.

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 juli in beroep gaan bij de Raad van State tegen de vergunning. Zoals u misschien zult begrijpen, denkt Laka daar nu hard over na. En ze kan daarbij uw steuntje in de rug goed gebruiken.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, HFR, Pallas-kernreactor, Vergunningen en getagged met , , , , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 11 maart 2022: HFR offline vanwege doorgeroest experimenteersysteem

  Zoals verzocht door NRG, heeft de ANVS woensdag per direct, dus zonder inspraak, de vergunning van de HFR gewijzigd, waarmee de kernreactor, volgens planning van NRG, per donderdag 17 maart weer in werking zou kunnen gaan. Nu is wel voor het eerst duidelijk wat er precies kapot was: een koelleiding naar een bestralingsexperimenten-opstelling buiten de kernreactor […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 30 augustus 2019: Borssele, gebrek aan inspraak en een boze VN-brief

  Afgelopen week meldde de ANVS aan het Zeeuwse PZC dat kerncentrale Borssele een geldige vergunning heeft en dus niet illegaal draait. De nucleaire toezichthouder reageert daarmee op een bericht in Business Insider Duitsland dat achttien kerncentrales in de Europese Unie niet beschikken over een geldige vergunning. Er is echter wel degelijk wat aan de hand […]


 • 31 mei 2019: PAS, Pallas en de uitspraak van de Raad van State

  Eerder deze week deed de Raad van State een uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak mag de PAS niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Op basis van de PAS wordt namelijk vooruitlopend op toekomstige mogelijk positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten […]