Toezichthouder ANVS stopt met nucleair beleid

Was u ook altijd verbaasd dat tijdens Kamerdebatten de 'onafhankelijke' toezichthouder ANVS altijd pal naast de minister zat? Dan was u daarin niet alleen. Naar aanleiding van de eerste wettelijke evaluatie van de ANVS, die vorige week naar de Kamer is gestuurd, heeft Van Veldhoven, de Minister voor Milieu en Wonen, de Kamer gemeld dat ze de 'beleidsvoorbereiding ten aanzien van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, [gaat] beleggen bij het ministerie'. De ANVS kan dan haar rol als toezichthouder en vergunningverlener beter profileren en versterken, aldus van Veldhoven. Naast de minister zitten dan in vervolg ambtenaren van haar eigen departement.

Vorig jaar vond de eerste wettelijke evaluatie van 'het zbo' Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) plaats. Deze evaluatie is verplicht op grond van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen (zbo’s) en wordt, na afloop, aan de Tweede Kamer gestuurd.

Wij hebben er weinig verstand van, maar de ANVS noemt de evaluatie zelf in ieder geval positief. Dat is fijn. Wat ook fijn is, is de opstellers van de evaluatie een aantal punten herkennen die Laka ook lastig vind. Zo is de toezichthouder ANVS op papier onafhankelijk, maar zit de voorzitter wel naast de minister tijdens Commissievergaderingen in de Kamer. Ter vergelijking; Minister Hoekstra van Financiën (CDA) had vorig jaar nog knap lastig nadat bleek dat zijn ambtenaren meeschreven aan een brief 'van de DNB' aan hemzelf.

Naast dat er over de ANVS hierdoor een soort van rol-onduidelijkheid bestaat, wijzen de opstellers op iets anders. Doordat het kabinet alles 'nucleair' in principe bij de ANVS stalt, ontstaat er een soort van ont-politisering van nucleaire vraagstukken. Vragen over afvoer verarmd uranium via Amsterdam naar Rusland? De ANVS adviseert de minister. Uitstel plannen voor eindberging radioactief afval tot 2130? De ANVS stelt namens de minister een nationaal programma op. Zorgen over scheurtjes in Doel en Tihange? De ANVS gaat meekijken met inspecties van de Belgen. Terwijl dit soort vragen vaak een bredere afweging vragen dan alleen 'nucleaire veiligheid', waarover de ANVS de kennis in huis heeft. Uit de evaluatie:

Waar het logisch lijkt dat de ANVS – samen met het kerndepartement - een belangrijke rol speelt bij de internationale voorbereiding van beleid op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, is dat veel minder vanzelfsprekend bij onderwerpen waar nationaal meerdere departementen bij betrokken zijn en waar interdepartementale afstemming moet komen over verantwoordelijkheden ten aanzien van financiële middelen. Te noemen zijn bijvoorbeeld de eindberging van radioactief afval, financiële zekerheidstelling voor de kosten van de buitengebruikstelling en ontmanteling van kernreactoren, cybersecurity, deelname in internationale werkgroepen, de beleidsontwikkeling voor Geothermie, de toegenomen belangstelling voor het gebruik van medische isotopen en de aansturing van de kennis- en onderzoeksgelden.

De ANVS reageert op de evaluatie door te waarschuwen voor het knippen in haar deskundigheid. Dat zou kunnen leiden tot 'fragmentatie en ondoelmatigheid'. Daarmee gaat 'het ZBO' er aan voorbij dat belangrijke vragen over nucleair juist niet gaan over de precieze dikte van het reactorvat of de exacte route van het transport, maar over wie het moet betalen, en welk risico we als maatschappij willen accepteren. Dat zijn vragen die niet bij een apolitieke toezichthouder thuishoren, maar bij het kabinet.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Overheid, Regering en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 12 april 2021: Europese Commissie onderzocht financiering COVRA na staatssteunklacht Laka

  Zomer 2017 diende Laka, samen met mensen met zonnepanelen op hun dak, een Europese staatssteunklacht in. Opwekkers van duurzame stroom betalen namelijk voor hun afval, terwijl kerncentrale-exploitant EPZ in Borssele bij het opwekken van kernenergie door de COVRA (een staatsbedrijf) van kosten van kernafval is afgeschermd. En dat is (verboden) staatssteun. Na geduldig graven bleek […]


 • 8 juli 2020: Het Kabinet, Urenco en de kunst van het om de hete brij heendraaien

  Na de beantwoording van vervolgvragen blijft het onduidelijk of het Kabinet vindt dat HALEU-uranium, wat Urenco in de VS wil gaan produceren, geschikt is voor kernwapens. Of hoe de Tweede Kamer het rijksbeleid over de handel en wandel rondom het proliferatie-gevoelige Urenco kan controleren. Uit een nieuwe Kamerbrief van blijkt wel dat er nog nooit […]


 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 5 juli 2018: OVV: Reactie ANVS en Van Veldhoven teleurstellend

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt de reacties van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de aanbevelingen uit haar rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ over de internationale samenwerking bij nucleaire incidenten, teleurstellend; weinig nieuwe inzichten en geen enkele gevoel voor urgentie. Dat blijkt uit de beoordeling […]