Opmerkelijk optimistisch jaarverslag NRG/ECN

Het gezamenlijke jaarverslag van ECN en NRG over 2016 is verschenen. Het heet ‘Uitzicht op een gezonde toekomst’ en kan op z’n minst een document met een zeer positieve visie genoemd worden, terwijl 2016 allesbehalve een positief jaar was voor ECN en NRG. Gezamenlijk is er een klein verlies (1,5 miljoen) maar daar was dan wel bijna dertig miljoen rijkssubsidie voor nodig plus de structurele subsidies aan ECN en NRG. Verder is opmerkelijk dat gesteld wordt dat de nieuwe Pallasreactor pas in 2026 in bedrijf komt.

Het jaarverslag over 2016 van NRG/ECN ‘Uitzicht op een gezonde toekomst’ is gepubliceerd. Het blijft een beetje onduidelijk waarom het één jaarverslag is: tot nu hadden ECN en NRG elk een eigen jaarverslag. Door dat de twee organisaties nu ook één financieel resultaat publiceren zijn de afzonderlijke resultaten wat onduidelijk. Nú één jaarverslag is des te opmerkelijker omdat juist in 2016 besloten is dat de twee organisaties niet samen verder kunnen. Op 30 september kwam er een brief van Minister van Economische Zaken met daarin een aantal maatregelen:

  • Splitsing van ECN Duurzaam en NRG;
  • Krachtenbundeling van ECN Duurzaam en TNO;
  • de rekenmeesterfunctie van ECN Duurzaam gaat naar het Planbureau voor de Leefomgeving;
  • een extra bijdrage van 40 miljoen en een lagere rente voor eerdere leningen als bijdrage aan de kosten voor het afvoeren van het historisch radioactief afval;
  • Onderzoeken naar de Nederlandse nucleaire infrastructuur en mogelijke ontvlechting van het historisch radioactief afval van NRG.

Maar dit jaarverslag gaat over kansen en mogelijkheden en niet over problemen, en als het over problemen gaat zijn die buiten hun schuld ontstaan. De problemen bij het opruimen van het historisch afval komen niet daar mismanagement, gebrek aan kennis, foute aannames en lage prioritering (zoals ANVS heeft vastgesteld), nee, die zijn uitsluitend ontstaan door “een beleidswijziging” waar ECN/NRG “onvoldoende voor wordt gecompenseerd”.

Het jaarverslag ademt een onwerkelijk positieve sfeer uit: zo staat er over de kansen van NRG op de markt voor medische isotopen “De kansen van NRG worden slechts  beperkt door grenzen aan de productiecapaci­teit en door natuurkundige wetten: de vervaltijd van isotopen in relatie tot de afstand tot de afzetmarkten”.

Pallas pas in 2026
Opmerkelijk in het jaarverslag is dat er opnieuw een latere datum genoemd wordt voor het in bedrijf komen van de “gespecialiseerde isotopenreactor” Pallas. Was dat bij de aanvraag aan de Europese Commissie voor het goedkeuren van de 80 miljoen steun aan Pallas nog 2023 en nog geen twee maanden geleden informeerde minister Kamp de Kamer dat Pallas dan "rond 2025 operationeel” zal zijn, nu wordt voor het eerst 2026 genoemd.

Dat lijkt allemaal niet zo belangrijk maar door de snelle veranderingen in de markt en de opkomst van alternatieve productiemethoden is elk jaar vertraging van enorm belang. Maar ook nog om een andere reden. Het werd steeds als noodzakelijk gezien dat Pallas en de HFR twee jaar parallel in bedrijf zijn, om de onvermijdelijke kinderziektes van Pallas op te vangen. Dat betekent bij een in bedrijf komen van Pallas in 2026 dat de stokoude HFR nog tot medio 2028 in bedrijf moet zijn. Dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.