Categorie archief: Pallas

De Pallas reactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

NRG Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 van de NRG viel op de deurmat. Een jaarverslag in mineur, het was een slecht jaar. Letterlijk: "Het jaar 2012 is voor NRG financieel teleurstellend verlopen" en verderop: "Het bedrijfsresultaat is over 2012 uitgekomen op 258.000 euro. Dat is aanzienlijk lager dan het bedrijfsresultaat over 2011 van 2,2 miljoen (1,9 miljoen volgens de nieuwe wijze van presenteren). het netto resultaat bedraagt 25 duizend euro en is daarmee aanzienlijk achtergebleven op de begroting. In 2011 was het nettoresultaat nog 2,5 miljoen euro." Lees verder

Voorbereiding Pallas-reactor; Fase 1

Op 22 april deelde minister Kamp de Kamer mee dat de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor was opgericht. Nu heeft hij de schriftelijke vragen en opmerkingen van de verschillende fracties beantwoord. Veel van die vragen gingen over de vorm: waarom een stichting en geen vennootschap (pleit de VVD nu voor staatsdeelname?). Volgens Kamp is er voor een stichting gekozen omdat er geen dwingende redenen zijn voor staatsdeelname en omdat op deze manier na afronding van Fase 1 "afstand te nemen van de entiteit onder vooraf in de leningsovereenkomst vastgestelde financiële voorwaarden". Lees verder

Nieuw rapport: Pallas business case – tussen droom en werkelijkheid

In mei 2010 publiceerde Laka het onderzoeksrapport "Medical Radioisotope Laka-dossier: productie medische isotopen zonder kernreactor Production Without A Nuclear Reactor" waarin aangetoond werd dat medische isotopen ook op een andere manier dan met een reactor geproduceerd kunnen worden; namelijk door deeltjesversnellers (cyclotrons en linacs). En dat door de decentrale productie de leveringszekerheid juist zal toenemen. Het rapport was instrumenteel in het ontstaan van barstjes in de maatschappelijke consensus dat kernreactoren noodzakelijk zijn voor de productie van die isotopen.
Nu komt Laka met een nieuw rapport: "De Pallas business case: tussen droom en werkelijkheid". De business case is een geheim document, maar uit een assessment van de provincie Noord-Holland en allerlei presentaties van NRG zijn de grote lijnen bekend. Het rapport gaat over belangrijke veranderingen in de markt voor medische isotopen en de business case voor de Pallas reactor is gebaseerd op onrealistische positieve aannames. Laka concludeert dan ook dat Pallas niet de aanvoer van medische isotopen maar de toekomst van kernenergie in Nederland veilig moet stellen.
Lees meer…
VPRO-onderzoeksprogramma Argos wijdt er een uitzending aan op zaterdag 27 april.

Oprichting stichting voorbereiding Pallas

Gisteren zijn de stukken gepubliceerd over de oprichting van een stichting die de Pallas reactor moet voorbereiden. Het is voornamelijk een constructie om de fondsen (80 miljoen in totaal) van de landelijke en de provinciale overheid voor Fase 1 van Pallas (ontwerp, aanbesteding en vergunningsverlening) in onder te brengen. Maar ook om de belangen van ECN/NRG te borgen. De begeleidende kamerbrief van Minister Kamp stelt: "Achtergrond hiervan is dat Pallas een groot project is waarmee bijbehorende financiële risico's gepaard gaan, die niet door ECN/NRG kunnen worden gedragen. Door de realisatie van Pallas onder te brengen in een nieuwe entiteit, worden financiële risico's tussen het Pallas-project en ECN/NRG vermeden. De juridische vormgeving van de nieuwe Pallas-entiteit dient de belangen van Rijk en Provincie als financiers te waarborgen." Oorspronkelijke plannen (uit 2003) stelden dat Pallas in 2015 in bedrijf zou moeten zijn, nu wordt 2023 genoemd, maar de hele komst van Pallas is uitermate onzeker.

Provincie N-Holland: 40 miljoen voor Pallas

Provinciale Staten van Noord-Holland is akkoord gegaan met een subsidie van 40 miljoen euro aan NRG voor de ontwikkeling en vergunningsaanvraag van de nieuwe Pallas reactor, de opvolger van de HFR. GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden dat een verkeerde keus. Volgens hen investeert Noord-Holland hiermee in een technologie met veel nadelen, terwijl er alternatieven zijn. Maar vooral de 'internationale uitstraling' is belangrijk voor de provincie (en NRG natuurlijk ook). Daarmee geeft men steeds meer toe dat die alternatieven er wel zijn, maar dat ze daar niet voor kiezen. Er wordt ook nog gehoopt op Europees geld (tot zover het verhaal over een 'businesscase'). Er wordt nu voor het eerst een bedrag van 600 miljoen genoemd dat met het project gemoeid zou zijn; in januari, toen de landelijke overheid 40 miljoen gaf, werd 500 miljoen genoemd. Twee jaar geleden was het nog 250 miljoen. Volgens de provincie zelf zijn er nog een aantal 'go or no go' momenten.

80 miljoen voor Pallas, 38 voor TU Delft reactor

Het kabinet heeft besloten 40 miljoen euro uit te trekken voor het ontwerp, de aanbesteding en de vergunningprocedure van de nieuwe Pallas reactor in Petten. De bouw en exploitatie moeten door marktpartijen worden gedaan. De provincie Noord-Holland betaalt eveneens 40 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de nieuwe reactor in 2022 in werking is. Die moet dan de huidige hoge flux reactor vervangen, die sinds 1961 wordt gebruikt voor onderzoek naar kernenergie en de productie van medische isotopen. Die medische isotopen worden vooral gebruikt voor diagnostiek. Het is maar de vraag of die 80 miljoen voldoende is om het project vlot te trekken. Eind 2010 werd de aanbesteding al afgebroken weinig te weinig geld (totale kosten worden geschat op een half miljard). Vorig jaar was er nog sprake van start in 2020, nu is ook dat al weer uitgesteld. Ook Delft: Het kabinet heeft gelijktijdig besloten voor de instandhouding van nucleaire kennis, de reactor van de Technische Universiteit in Delft ook met 38 miljoen te steunen. (persbericht).
Hoe zat dat ook al weer met dit kabinetsstandpunt dat er geen cent publiek geld naar kernenergie gaat?

Pallas aanzienlijk vertraagd

Volgens een artikel van RTV N-Holland, heeft de komst van de Pallas reactor opnieuw aanzienlijke vertraging opgelopen. De Pallas moet de oude HFR vervangen. De financiering is nog lang niet rond (dat gaf een poosje geleden minister Verhagen ook al aan). In 2010 werd de aanbesteding stilgelegd met de verwachting dat die later in hetzelfde jaar een bouwer bekend zou zijn. Tot nu toe is altijd uitgegaan van een startdatum va de reactor in 2016, maar nu wordt opeens 2020 genoemd. Met daarbij de mededeling dat dat ook al problematisch zou kunnen worden..
Kijk voor alternatieve productie van medische isotopen (de officiele reden voor de bouw) naar de rapporten van Laka uit 2010.

Richtlijnen voor MER Pallas

VROM (samen met Verkeer en Waterstaat) heeft de richtlijnen gepubliceerd waar het milieueffectrapport (MER) van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas aan moeten voldoen. De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) heeft op 17 november 2009 een startnotitie MER ingediend "ten behoeve van de realisatie van de onderzoeksreactor Pallas ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor." Op 16 oktober 2009 heeft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven "positief te staan tegenover de bouw van een nieuwe reactor in Nederland en ook over een mogelijke vergunning op grond van de Kernenergiewet voor nieuwbouw." Volgens het kabinet is de reactor nodig om een betrouwbare productie van medische isotopen op langere termijn veilig te stellen.
Enkele dagen geleden heeft de regering van de Canadese provincie British Columbia besloten geld beschikbaar te stellen voor een lineaire versneller voor die productie hetgeen een zeer bruikbaar alternatief is voor een reactor.

Pallas in Petten, meer geld van de provincie

NRG en de provincie Noord-Holland trekken gezamenlijk op om de nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten gerealiseerd te krijgen, aldus het gezamenlijke persbericht. Dat is beklonken in het besluit van het college van Gedeputeerde Staten om alvast een financiële bijdrage tot een maximum van 2 miljoen euro te leveren aan de voorbereiding van het nieuwbouwproject. De aanbestedingsprocedure is eerder dit jaar stilgelegd bij gebrek aan geld en zal, zo is de planning in het najaar hervat worden. Eind vorig jaar maakte de provincie bekend in de begroting 40 miljoen euro te reserveren voor de ontwikkeling van Pallas. Provinciale Staten van Noord-Holland moeten dit besluit definitief vaststellen. Dit gebeurt op 28 juni 2010. Aan de nieuwe reactor Pallas hangt een kostenplaatje van (nu al) ruim een half miljard euro (dat wordt met elk persbericht meer). NRG koerst op een publiek-private financiering, met de nadruk op de publieke financiering (subsidies dus) in de beginfase van het project.
Lees waarom nu al Pallas overbodig en achterhaald is

Laka publiceert nieuw onderzoeksrapport

Volgens een nieuw onderzoeksrapport ('Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor') is het mogelijk om de isotopen die gebruikt worden in de medische sector te produceren met versnellers. Dat is goedkoper, decentraal en dus niet afhankelijk van een klein aantal productie-reactoren, waardoor de aanvoer veel meer gegarandeerd is. Daarbij komt dat het afval veel minder radioactief is (en minder lang), en zijn een aantal inherente problemen van kernreactoren (c.q. kernenergie) niet aanwezig. Zo is er geen proliferatiegevaar omdat er geen hoogverrijkt uranium nodig is en zijn de veiligheidsproblemen veel geringer.Ook is het noodzakelijk om om te schakelen naar een duurzame energiehuishouding waarin kernenergie geen plaats heeft en zonder reactoren die voor de productie van medische isotopen gebruikt worden is dat eenvoudiger.
Lees meer...