Categorie archief: Pallas

De Pallas reactor is een door NRG geplande kernreactor die rond 2025 de productie van medische isotopen door de oude HFR zou moeten overnemen.
Bezoek ook onze projectsite https://pallasproject.nl/

Volgend jaar nieuwe business case Pallas?

pallasbuttonZoals bekend heeft het Rijk en de provincie Noord-Holland samen 80 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de vervanging van de HFR door de nieuwe reactor Pallas. Volgens de actuele planning moet deze in 2025 vol in bedrijf zijn. Oorspronkelijk zou de reactor al in 2013 in bedrijf komen en in november 2009 is er al een keer een mer-procedure en een aanbesteding gestart voor Pallas, de leverancier was er al (het Argentijnse bedrijf INVAP), maar dat is in 2010 allemaal stopgezet door gebrek aan geld. Met die 80 miljoen moet nu financiering gezocht worden (Pallas moet 100% privaat gefinancierd worden) en het vergunningstraject doorlopen worden.
Alles is opnieuw vertraagd, maar in de op prinsjesdag gepresenteerde begroting van EZ, staat dat men verwacht in 2015 met de vergunningen bezig te gaan. Verder begint men dan met het ontwikkelen van "de strategie voor het verwerven van de benodigde financiering uit te werken op basis van een geactualiseerde business case".
Dichter bij de aankondiging dat de vorige business case achterhaald is, zullen we niet komen. Laka is sinds jaar en dag bezig met Pallas en we tonen steeds opnieuw aan dat de nieuwe reactor voor de productie van medische isotopen onzin is. Vorig jaar hebben we een belangrijk rapport uitgebracht over de huidige business case (die overigens geheim is), waarin we toen al aantoonden dat snelle veranderingen in de markt en in de productie van medische isotopen een positieve business case voor Pallas wensdenken is.
Lees verder

Financiële problemen NRG/HFR (en beetje Pallas)

pallasbuttonDe kamervragen van Van Veldhoven (D66) over de financiële problemen HFR/NRG en de gevolgen voor de Pallas-reactor zijn door Minister Kamp beantwoord en hij heeft ook een brief over het onderwerp naar de Kamer gestuurd. Boodschap van allebei is hetzelfde: er valt niets over te zeggen.
In de antwoorden op de vragen over de financiële problemen en een mogelijk faillissement zegt Kamp: veel nog onduidelijk, behalve dat er financiële problemen zijn en er een verzoek voor krediet is. Maar eerst moeten er nog specifieke vragen beantwoord worden en voor de zomer zou de besluitvorming over het krediet afgerond moeten kunnen worden. Of er gevolgen voor Pallas zijn? Eigenlijk niet: het Pallas-project is ondergebracht in een onafhankelijk stichting. En of Pallas een business case heeft zal de komende 2 a 3 jaar duidelijk worden, als marktpartijen die business case gaan beoordelen. Maar duidelijk is wel dat de prijzen van medische isotopen nog flink moeten stijgen. Aldus de minister.
Daarnaast heeft hij een brief naar de kamer gestuurd over "Kredietverzoek ECN/NRG (Petten) en stand van zaken Pallas". Daarin niet heel veel andere zaken dan in de antwoorden: er is een financieel probleem door het langdurig stilliggen van de HFR. Om dat in de toekomst te voorkomen is er een investeringsplan. Lees verder

Kamervragen over NRG en Pallas

Ondertussen zijn er vragen gesteld door Van Veldhoven (D66) aan de minister van Economische Zaken met de nadruk op wat de huidige financiële problemen betekenen voor de komst van de Pallasreactor en ook over of die reactor nog wel noodzakelijk is voor het maken van medische isotopen. De antwoorden komen nog.

De business case voor de geplande opvolger van de hoge flux reactor is op z'n meest optimistisch al flinterdun (volgens ons zelfs alleen maar wensdenken), maar nu er al 160 miljoen moet worden terugbetaald (de 80 miljoen die Rijk en provincie geleend hebben voor de ontwikkelingsfase van Pallas en nu de 80 miljoen die minister Kamp ter beschikking gaat stellen om de HFR in bedrijf te houden tot Pallas in bedrijf moet komen) is er met de beste wil van de wereld geen realistische business case meer te verzinnen. Maar, zoals bekend, de business case is geheim, dus niemand kan dat beoordelen of controleren.

Voordat minister Kamp weer 80 miljoen publiek geld voor Pallas betaalt (het is in naam voor de HFR, maar is feitelijk voor Pallas -want sluiting HFR is einde van Pallas) moet dan toch echt die business case openbaar worden.

Petten laat belastingbetaler opdraaien voor wanbeleid

Volgens Brandpunt Reporter heeft NRG, de exploitant van de kernreactor in Petten, minister Kamp gevraagd voor financiële steun om overeind te blijven. NRG zegt de komende 10 jaar zo'n 80 miljoen euro nodig te hebben om te kunnen blijven draaien. Tegelijkertijd stelt NRG dat 24.000 patiënten per dag gebruik maken van medische isotopen uit de reactor. Stichting Laka wijst er op dat NRG al jaren medische isotopen ver onder de kostprijs verkoopt. Hierdoor zijn de huidige problemen ontstaan. Laka vindt dat de prijs van de medische isotopen per direct moet worden verhoogd en dat staatssteun moet worden vermeden. Lees verder

Nieuwsbrief Pallas

Het eerste nummer van de Pallas Nieuwsbrief is uit. Acht pagina's boordevol artikelen, analyses en commentaren. Onder meer over de stichting Voorbereiding Pallas Reactor en Fase 1 van het project; Urenco en de verrijking van stabiele isotopen en de staatssteun beslissing van de Europese Commissie. Te lezen hier als pdf. Het is ook mogelijk een gedrukt exemplaar te bestellen: maak 5 euro (steunprijs) over op IBAN; NL75 INGB 0005 780452 tnv. Stichting Laka, Amsterdam (zorg wel dat we een adres hebben om het naar toe te sturen)

Pallas: conclusies expertmeeting

Maandagmiddag was de expertmeeting in het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem over nut en noodzaak van de geplande Pallas reactor. De belangrijkste conclusies van de informatie-bijeenkomst:
* het argument dat versnellers niet alle reactor-isotopen kunnen maken, kan niet langer met droge ogen gebruikt worden
* ziekenhuizen gaan onafhankelijk van reactoren hun radio-isotopen maken. Ze zeggen niet te willen concurreren met Pallas, maar maken de Pallas wel onnodig door dat ze de markt van reactor-isotopen steeds kleiner maken. Lees verder

Bijeenkomst provincie Noord-Holland over Pallas

Voor het eerst gaan de Provinciale Staten in Noord Holland officieel luisteren of er ook alternatieven zijn voor Pallas met  betrekking tot de productie van medische isotopen. Laka is sinds jaar en dag tegen de bouw van de nieuwe reactor in Petten omdat die onnodig is voor die isotopen productie. In 2010 hebben we daar al een rapport over geschreven (Medical Radioisotope Production Without A Nuclear Reactor) en mei vorig jaar opnieuw beschreven in een rapport waar de vloer werd aangeveegd met de business case van Pallas (De Pallas Business case - tussen droom en werkelijkheid). De steun voor dat standpunt groeit en ook het besef dat volledige private financiering van de reactor, wat de bedoeling is, een groot probleem is. Lees verder

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht

pallasbuttonHet is dit jaar toch nog gelukt, gisteren is de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor de Fase 1 van Pallas: ontwerp, aanbesteding en vergunningsprocedure (tot nu toe stond financiering ook nog uitdrukkelijk in dat rijtje: nu komt het helemaal niet meer voor in –tot nu toe de enige mededeling- het persbericht van de provincie). Fase 1 loopt tot 2017 en kost 80 miljoen. Hiervoor heeft het Rijk en de Provincie (N-Holland) beide 40 miljoen ter beschikking gesteld. Tot nu toe was Pallas ondergebracht bij NRG. Nu gaat dat dus (in naam) verhuizen. Er zullen (voorlopig) ongeveer 15 mensen gaan werken. Nu is dat al geruime tijd ongeveer 10. Lees verder

Actie tegen Pallas-reactor

pallasbuttonVanmorgen heeft Laka actie gevoerd op NS-station Alkmaar toen daar de studenten aankwamen die geselecteerd waren voor de business course Kernreactor Financials. De studenten economie mogen, met een baan in het vooruitzicht, plannen ontwikkelen voor de financiering en exploitatie van de geplande nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten. Vanmorgen kregen de zeer verraste studenten en ambtenaren van EZ, het Laka rapport over de Pallas business case (Tussen droom en werkelijkheid) en een fraaie Stop Pallas! button aangeboden.
In oktober plaatste het ministerie van Economische Zaken een advertentie op Werkenvoornederland.nl (nu alleen hier nog nog te vinden) gericht aan studenten van financiële opleidingen die hun studie binnen 2 jaar afronden, voor deelname aan de business course kernreactor financials. De studenten moeten bezig met het ontwikkelen van ideeën voor de financiering en exploitatie van wat wereldwijd de eerste privaat gefinancierde en commercieel geëxploiteerde kernreactor moet worden: Pallas. Het is een tweedaagse cursus: vandaag bij NRG in Petten en maandag op het Ministerie in Den Haag. Dit alles onder het motto: je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Feit is dat de geschiedenis van die geplande Pallas-reactor al redelijk lang is en vol mislukkingen. Lees verder

Motie over Pallas aangehouden

Van Tongeren (GroenLinks) heeft maandagavond zeer laat in het Wetgevingsoverleg van de Cie EZ een motie ingediend om "de financiële haalbaarheid en de noodzaak" van de bouw van een nieuwe hogefluxreactor (de Pallas) onafhankelijk te laten toetsen. Die motie (die ondersteund werd door D66, PvdD en CU) is aangehouden na een toezegging van minister Kamp dat hij "voor de Kamer in beeld brengen wat er speelt bij zowel de bestaande reactor als de nieuwe reactor. Ik kan mij voorstellen dat mevrouw Van Tongeren naar aanleiding van die informatie en de gedachtewisseling daarover zo'n motie over Petten overweegt en niet al op die hele discussie vooruitloopt. Ik geef haar in overweging de motie aan te houden." En zo gebeurde dus.