Ook ANVS vindt inspraak bij levensduurverlenging Borssele niet nodig

Uit de definitieve vergunning voor EPZ  blijkt dat de nucleair toezichthouder ANVS nog steeds meent dat een milieueffecrapportage niet nodig is voor de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele. In verschillende zienswijzes op de ontwerpvergunning was hier wel om gevraagd. Eerder stelde ook staatssecretaris van Veldhoven dat inspraak niet aan de orde was.

In oktober concludeerde de nalevingscommissie van het Verdrag van Aarhus dat Nederland burgerinspraak had moeten organiseren op verschillende momenten in de levensduurverlengingsprocedure. Het Verdrag van Aarhus regelt toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. De reactie van de Van Veldhoven, de verantwoordelijk staatssecretaris was teleurstellend: ‘niet nodig’. Greenpeace, Wise en Laka stelden in hun zienswijzen tegen de in oktober afgegeven ontwerpvergunning aan EPZ dat er alsnog een milieueffectrapportage van de verlengde bedrijfsduur van de kerncentrale gemaakt moet worden.

Dit is nu ook afgewezen door de ANVS, zo blijkt uit de de definitieve vergunning met daarin de reactie op de zienswijzen: “Anders dan door insprekers wordt verondersteld, verplicht het Aarhus verdrag niet tot het maken van een milieueffectrapport”.

De definitieve vergunning ligt tot 24 januari ter inzage; “belanghebbenden, die een zienswijze op de ontwerpvergunning hebben ingediend” (dat zijn er maar drie) kunnen beroep indienen bij de Raad van State. Doneren kan alvast hier.