Rapportage 2014: meer ongewone gebeurtenissen

ongelukkenIn 2014 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties twintig meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Twee gebeurtenissen vonden plaats bij de kerncentrale Borssele en achttien gebeurtenissen bij overige Nederlandse nucleaire installaties: Urenco 1 en de rest bij NRG (9 HFR en 8 bij de overige NRG nucleaire installaties). Het aantal ongewone gebeurtenissen is daarmee groter dan dat in de afgelopen jaren het geval was (namelijk twintig ten opzichte van een gemiddelde van zestien in de periode 2010-2014). Dit blijkt uit de Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014, die door de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) is samengesteld.

Naar aanleiding van het ongeluk in Harrisburg, maart 1979, wordt vanaf 1980 op verzoek van de kamer jaarlijks een overzicht gepubliceerd van storingen, ongelukken en incidenten.
In eerste instantie alleen van de kerncentrales Dodewaard en Borssele, maar vanaf 1996 van alle nucleaire installaties in Nederland.

In het verleden was de Kernfysische Dienst (KFD) auteur van deze rapportage. januari 2015 is de KFD opgegaan in de nieuw opgerichte ANVS. De ANVS meldt overigens dat met ingang van heden “deze meldingen op de website van de ANVS gepubliceerd” worden.

In het nu gepubliceerde rapport wordt gemeld dat alle incidenten ingeschaald zijn op niveau 0 op de internationaal erkende INES-schaal 3. “Dit houdt in dat de nucleaire veiligheid bij die gebeurtenissen niet in het geding is geweest”, aldus de ANVS en concludeert: “De ernst van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2014 is daarmee minder dan die van de gemelde ongewone gebeurtenissen in 2013.” Maar dat is wel een beetje voorbarig, als meer dan één derde van de incidenten nog onderzocht wordt en nog niet ingeschaald is (zeven van de 20). Daarbij komt dat de incidenten bij Mallinckrodt op het NRG terrein nu niet meer meegenomen worden in het overzicht. Dat vertekend een beetje het aantal want Mallinckrodt (die de medische isotopen produceert van de grondstof die in de HFR gemaakt wordt) kwam regelmatig in het lijstje voor. INES is een international schaal waarmee de ernst van een ongeval wordt aangegeven.

Er is nog wat onduidelijkheid over dat aantal van 20. Onlangs is in het kader van de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van I&M aan de Tweede Kamer gemeld dat zich negentien ongewone gebeurtenissen hebben voorgedaan. Op basis van een nadere analyse is daaraan één gebeurtenis toegevoegd. Dat is op het laatste moment gebeurt; soms wordt er in het rapport (zoals in de samenvatting) nog 19 vermeld: 2 in Borssele en 17 bij andere installaties.

Als ongewone gebeurtenissen worden in dit rapport beschouwd die gebeurtenissen / storingen die van belang kunnen zijn voor de nucleaire veiligheid. Dat zijn vrijwel alle storingen die door de nucleaire bedrijven in het kader van hun Kernenergiewetvergunning actief aan de ANVS moeten worden gemeld plus gebeurtenissen die weliswaar niet meldingsplichtig zijn maar die de ANVS desondanks van belang acht voor de nucleaire veiligheid.

45 jaar storingsrapportages op een rij
Laka heeft alle Rapportages gedigitaliseerd en hier beschikbaar. Vóór 1980 (vanaf het opstarten van Dodewaard in 1969) hebben we zelf overzichten gemaakt. Onvolledig vast, want alleen uit openbare bronnen, maar toch… Die staan op kernenergieinnederland.nl op 31 december van elk jaar.