Tag archieven: Planbureau voor de Leefomgeving

Kernvisie’s olifant in de kamer: kernenergie is onnodig en te duur

Het had een glorieuze middag moeten worden voor kernenergie: de webcast The Nuclear Elephant 2. Kernenergie is, zo vindt het organiserende Sherpa en de Fries voor stichting Kernvisie, "de olifant in de kamer". En dan bedoelt Kernvisie niet dat kernenergie de ontwikkeling van duurzame energie danig in weg zit, maar dat kernenergie een groot taboe zou zijn.
Dat kernenergie (helaas) nooit taboe is geweest, is ondertussen toch wel duidelijk, maar sinds vrijdag moet ook de mensen achter Kernvisie eigenlijk toegeven dat kernenergie nergens een oplossing voor is en niet thuis hoort in de toekomstige Nederlandse energiemix. En één van stokpaardjes van kernenergie-fans, dat het IPCC toch stellen  dat kernenergie noodzakelijk zou zijn, is in ieder geval door een expert-insider van het IPCC vakkundig naar het rijk der fabelen verwezen. Lees verder

Pieter Boot: hoofdstuk nieuwe kerncentrales in Nederland sluiten

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt voor de Nederlandse overheid strategische beleidsanalyses over het milieu en heeft voor het ministerie van EZK recent het Klimaatakkoord doorgerekend. Pieter Boot is hoofd klimaat en energie bij het PBL. Boot maakt in die hoedanigheid op Energiepodium, gisteren, korte metten met dagdromen over nieuwe kerncentrales: "de werkelijkheid is anders"; dat hoofdstuk is gesloten. Lees verder

Niets nieuws: nucleaire industrie pleit voor kernenergie

De gezamenlijke Nederlandse nucleaire industrie pleit voor de bouw van 2 á 3 grote kerncentrales vóór 2030 zodat 20% van de stroomproductie door kernenergie opgewekt wordt. Dat zou noodzakelijk zijn om de CO-2 uitstoot terug te dringen. Op lange termijn vestigt de nucleaire industrie de hoop op de nog niet bestaande IV-generatie reactoren en natuurlijk het onvermijdelijke thorium. Lees verder

Rapport over mogelijkheden CO₂-reductie: voor elk wat wils

verstandig_met_energie-078Gisteren, 18 juli, verscheen de beleidsstudie ‘Opties voor energie- en klimaatbeleid’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleids-analyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Het rapport is vooral een inventarisatie van mogelijkheden en beleidskeuzes die daar bijhoren en daarom is het ook een beetje voor elk wat wils. Aan de andere kant bevestigd het rapport overduidelijk wat al lang gezegd wordt: CCS en kernenergie zijn helemaal niet nodig voor een CO₂-reductie van 80% in 2050. “De benodigde inzet van hernieuwbare energie in 2050 is vooral sterk afhankelijk van de inzet van CCS en kernenergie. Voor een emissiereductie van minstens 80 procent in 2050 is zonder de andere opties [CCS en kernenergie, Laka] ten minste 80 procent hernieuwbare energie nodig, en dit is op zich technisch mogelijk”. Lees verder

PBL over mogelijkheden reductie broeikasgasemissies

vierkant_tegen_kernenergieHet kabinet heeft het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een ‘quick scan’ te maken met “een eerste grove inschatting van de mogelijkheden om in 2020 binnenlandse broeikasgasemissies te verminderen”. ECN heeft dat vervolgens gedaan. Aanleiding voor de quick scan is de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak, waarin de rechter de Staat heeft opgedragen om in 2020 de binnenlandse broeikasgasemissies met 25% te reduceren ten opzichte van 1990.
In een lange waslijst van mogelijke maatregelen wordt ook het bouwen van een kerncentrale genoemd. En eigenlijk meteen weer afgeschoten omdat het voor 2020 geen enkele reductie zal betekenen: “Een nieuwe kerncentrale zal op zo korte termijn niet mogelijk zijn”, wordt geconcludeerd. Lees verder

Radioactieve stoffen: emissies Nederlandse kerncentrales, 1975-2008

Het Compendium van de Leefomgeving (een samenwerkingsverband van Planbureau voor Leefomgeving, Centraal Bureau voor Statistiek en Universiteit Wageningen) laat weten dat over het geheel genomen de emissies door de Nederlandse kerncentrales sinds 1975 zijn gedaald. Dit komt door betere zuiveringstechnieken en door het sluiten van kerncentrale Dodewaard in 1997 (dan weten wij een goede methode om het nog verder te laten dalen!).
Uit de gegevens blijkt dat de meeste emissies inderdaad zijn gedaald, maar die van radioactief tritium niet; de lozingen van Borssele in water zijn zelfs flink gestegen en die in lucht iets gedaald in verhouding tot bijvoorbeeld 1992. Er is (nog) geen methode om tritium er uit te filteren. Al jaren wordt er gewezen op de hoge waardes van tritium lozingen en de gevaren ervan, vooral in Canada, omdat de tritium-lozing van een Candu-reactor nog veel hoger ligt.

Potentieel energie-maatregelen

Het rapport: "Verkenning potentieel en kosten voor klimaat en energiemaatregelen voor Schoon en Zuinig" is uit. Door ECN en MNP is een ruwe verkenning gedaan naar het potentieel en kosten van technische en gedragsmaatregelen die genomen kunnen worden om de doelstellingen van de Regering op het gebied van energie- en klimaatbeleid te realiseren. De onderzochte doelstellingen voor 2020 zijn 30% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een 20% aandeel voor duurzame energie en een energiebesparingstempo van 2% per jaar. Kernenergie wordt daar niet bij betrokken (al wordt er af en toe wel aan gerefereerd) omdat er immers in het regeerakkoord besloten is geen kerncentrales te bouwen.

Besparing door kerncentrales?

Het Financiële Dagblad komt met een vertrouwelijk advies van ECN en Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aan het ministerie van Vrom. Daarin zou staan dat het kabinet vijf miljard euro per jaar verspilt door het negeren van goedkope oplossingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Een maatregel als de bouw van energiezuinige woningen zou een dure optie zijn. Volgens ECN en MNP is bijvoorbeeld afvang en opslag van CO₂ bij kolencentrales goedkoper. Het inzetten van kernenergie zou nog eens een extra kostenbesparing van 1,2 miljard euro per jaar opleveren. Dan kennen wij er ook nog een: de stand by van apparaten af, scheelt een kerncentrale per jaar: dus pakweg een besparing van 3,5 miljard euro! Per jaar!