Europese Commissie maant Nederland om plannen kernafval

Nederland is door de Europese Commissie op de vingers getikt omdat de concludeert dat Nederland Europese voorschriften en richtlijnen over het beheer van gebruikte splijtstof en radioactief afval niet goed in beleid heeft omgezet. Hoewel het voor de buitenwacht niet helemaal duidelijk wordt waar Nederland tekort schiet, is de Europese reprimande waarschijnlijk een vervolg op de briefwisseling van vorig jaar waarin de Commissie laat weten er niet van overtuigd te zijn dat Nederland met het Nederlandse kernafvalbeleid -100 jaar niets doen- "concrete stappen zet om toekomstige generaties niet onnodig op te zadelen met radioactief afval".
Nederland heeft nu twee maanden om te reageren, zo niet dan stuurt de Commissie haar advies...

Geplande start van exploitatie van geologische eindberging van kernafval in de verschillende lidstaten

De Europese Commissie publiceert maandelijkse een pakket inbreukbeslissingen met de “gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen”. In dit geval gaat het om het niet-correct implementeren van “voorschriften van de richtlijn inzake het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (Richtlijn 2011/70/Euratom)”. Deze Richtlijn stelt het Europese kader vast voor het verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Daarmee moeten lidstaten voorkomen dat ze een (te) zware last op de schouders van toekomstige generaties leggen.

Hoewel de Europese Commissie (EC) de precieze Nederlandse tekortkoming niet noemt  (de ‘Aanmaningsbrieven’ zijn niet gepubliceerd) gaat het waarschijnlijk om de vragen die de Commissie jaar al had gesteld en die Nederland dan niet tot tevredenheid van de EC heeft beantwoord. Belangrijkste vraag over het Nederlandse beleid van 100 jaar wachten met realiseren van eindberging was toen: "Kunt u toelichten hoe Nederland aantoont dat het redelijke stappen heeft gezet ter vervulling van haar ethische plicht om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties geen onnodige last ondervinden van de verbruikte splijtstof en het radioactief afval?

Blijkbaar is de Commissie dus niet tevreden met het antwoord van het Kabinet, dat het vermeende voordeel van 100 jaar afwachten “geen onomkeerbare beslissingen over toekomstig beheer genomen” worden. “Dit geeft volgende generaties de gelegenheid om, met de inzichten van dat moment, beslissingen te nemen over de uitvoering van de eindberging”.

Niet alleen Nederland is door de Commissie in gebreke gesteld; Twintig van de 28 lidstaten hebben een Europese aanmaning gekregen omdat het kernafval-beleid nog onder de maat is. En het kan altijd erger: Oostenrijk, Italië en Kroatië hebben helemaal geen nationaal programma naar de Europese Commissie gestuurd. Deze landen worden nu voor het Europees Hof gedaagd.

Laka heeft ondertussen de Europese aanmaningsbrief (‘Letter of formal notice’) met een beroep op de WOB bij toezichthouder ANVS opgevraagd.