Categorie archief: Ongelukken

Weer problemen HFR

Het gaat niet goed met de Hoge Flux Reactor in Petten. Dat is ookHFR: niet oplappen maar opdoeken! logisch, een paar geleden is feestelijk gevierd dat de reactor 50 jaar (!) in bedrijf was. Een nieuwe mededeling van NRG gisteren: "Tijdens een geplande onderhoudsstop heeft NRG een afwijking geconstateerd aan één van de zes regelstaven van de Hoge Flux Reactor. NRG heeft direct hierop onderzoek ingesteld naar de oorzaak hiervan. NRG zal daarom de reactor niet opstarten totdat de oorzaak bekend is en maatregelen zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen."
Tot zover die mededeling van NRG gistermiddag. Gistermorgen bleek dat NRG/HFR onder verscherpt toezicht van de controle-instantie KFD staat. Geen goeie beurt dus voor de stokoude HFR, maar het wordt nog erger... Lees verder

Kerncentrale Borssele uit bedrijf, voor hoelang?

Een oud holland spreekwoord zegt Ouderdom komt met gebreken. We merken het ook aan onszelf. De kerncentrale Borssele is nu 40 jaar in bedrijf. Nouja,  in bedrijf… Gistermiddag is de kerncentrale weer eens uit bedrijf genomen na schade aan generatorkoelers. Uit inspectie bleek dat daar koelribben zijn afgebroken. EPZ onderzoekt of de koelers gerepareerd kunnen worden. Als dat niet het geval is, worden ze vervangen. Omdat delen van de afgebroken koelribben in de generator zijn terecht gekomen, moet deze worden gedemonteerd, geïnspecteerd en gereinigd. Dit is een arbeidsintensief karwei dat minimaal drie weken duurt. Lees verder

Alle vestigingen ETC wereldwijd stilgelegd na ongeluk in Almelo

Op 29 maart vond in Almelo bij het bedrijf ETC (Enrichment Technology Company) op het terrein van Urenco een ongeluk plaats. Het ongeluk, waarbij twee medewerkers om het leven kwamen, werd ws. veroorzaakt door zuurstofgebrek. De medewerkers klommen in een oven waarin het edelgas Argon aanwezig was. Omdat Argon zwaarder is dan zuurstof, bevond zich ws. onderin de oven maar heel weinig zuurstof.
Nu is bekend geworden dat alle ETC vestigingen in Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitsland naar aanleiding van het ongeluk stilgelegd zijn. Blijkbaar is er meer aan de hand.
ETC ontwerpt en produceert centrifuges voor de uraniumverrijkingsfabrieken van Urenco. Het bedrijf (eigendom van Urenco en Areva) is sowieso in ernstige problemen door een bijstelling van de verwachte verrijkingscapaciteit die Urenco denkt nodig te hebben. Honderden mensen worden de komende jaren ontslagen.

Ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2011

He, he, eindelijk. Het overzicht van de Kernfysische Dienst over ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2011 is er! Vertraging is opgelopen "aangezien de KFD prioriteit heeft gegeven aan de follow up Fukushima en de situatie bij de NRG te Petten", volgens de brief van minister Kamp (EZ).
Bij de kerncentrale Borssele was er in 2011 sprake van acht "ongewone gebeurtenissen" (vorig jaar 9). Bij de overige nucleaire installaties waren zeven ongewone gebeurtenissen: 1 bij de HFR, 3 bij overige NRG-installaties, 2 bij Urenco en 1 met een transport. Het aantal wijkt niet sterk af in vergelijking met voorgaande jaren. Drie van de vijftien gebeurtenissen (alle bij de kerncentrale) waren van categorie 1 van de Internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen (INES). Bij de opzet van de INES schaal in 1989 was de gedachte dat deze schaal zo zou zijn opgebouwd dat zich bij een 'normale' nucleaire installatie per jaar ongeveer tien INES-niveau 0 en één INES-niveau 1 gebeurtenissen kunnen voordoen. In dat opzicht vallen de drie INES-niveau 1 meldingen die in 2011 bij KCB zijn opgetreden op. "Het optreden van drie INES-niveau 1 meldingen in één kalenderjaar heeft de aandacht van de KFD, maar er is nog geen aanleiding om van een trend in de verkeerde richting te spreken." schrijft de KFD.

18 nucleaire incidenten in Belgie in 2012. En in Nederland…?

We kunnen zeggen wat we willen van de FANC, de Belgische nucleaire controle dienst, maar zij zijn wel in staat om binnen een maand een overzicht van nucleaire incidenten te geven. Er waren er 18 in 2012: 16 van niveau 1 en 2 van niveau 2 op de INES schaal.
De Nederlandse Kernfysische Dienst is nog niet eens klaar met het overzicht over 2011 ! Maar ze hebben beloofd dat het 'in januari' zal komen (net als een update van hun websites). Hoe moeilijk kan het zijn, het gaat om 'meldingsplichtige' incidenten dus is het alleen een kwestie van alles op een rij zetten.... Alle officiële KFD jaaroverzichten met de nucleaire incidenten (vanaf 1980) zijn te vinden op de website kernenergie in nederland op 31 december van elk jaar

Radioactief afval op weg naar Nederland ontspoord

Een wagon met radioactief materiaal op weg naar Nederland is maandagavond na vertrek uit Tricastin (zuid-Frankrijk) op het emplacement van Saint-Rambert-D'Albon ontspoord. De trein met vaten verarmd U308 (uranium oxide) was om 17.30 vertrokken vanuit het nucleaire centrum in Tricastin en hoogstwaarschijnlijk op weg naar opslag bij de COVRA, hoewel in de eerste berichten Duitsland als bestemming werd opgegeven. Als het op weg is naar de centrale opslagplaats voor radioactief afval in Borssele, is het aannemelijk dat het verarmd uranium uit de Urenco verrijkingsfabriek in Almelo afkomstig is. Verarmd uranium is het afvalproduct van verrijking en wordt in gasvorm verrijkt (UF6). Daarna wordt voor de veiligheid het gas weer omgezet in vaste vorm (poeder). Dat omzetten gebeurt (beide keren -van vast naar gas en dan weer terug) in Tricastin. Volgens de veiligheidsautoriteiten in Frankrijk (hier melding van Areva) is er geen radioactiviteit vrij gekomen.
'Verarmd' uranium zegt niet zoveel over de straling, het heeft betrekking op het percentage splijtbaar U235. Dat percentage is in verarmd uranium lager dan in natuurlijk uranium (0,8%) en in verrijkt uranium dus hoger. De straling is vergelijkbaar met natuurlijk uranium en vooral bij opname van uraniumdeeltjes in het lichaam een gevaar.
De COVRA is bezig met een procedure voor uitbreiding van de opslagfaciliteit o.a. voor de opslag van verarmd uranium. Lees verder

Storingsrapportage 2009

Sinds 1980 wordt de Tweede Kamer jaarlijks geïnformeerd over het functioneren van de Nederlandse nucleaire inrichtingen. Dit naar aanleiding van het kernsmeltongeval met de Three Mile Island II kernenergiecentrale nabij Harrisburg in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania op 28 maart 1979. De Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2009, kortweg Storingsrapportage 2009, bericht over de meest veiligheidsrelevante ongewone gebeurtenissen in deze inrichtingen en verwante radiologische laboratoria.
Uit de rapportage over 2009 (publicatiedatum is al 31 augustus) blijkt dat er een lichte daling is in het totaal aantal gemelde storingen: 13 tegen 15 in 2008.
Alle rapporten vanaf 1980 (en door Laka gemaakte daarvoor) zijn te vinden op kernenergie in nederland.nl op 31 december van elk jaar.

GL Enschede: Urenco Gronau had ongeluk moeten melden

Bij het ongeluk 21 januari in de verrijkingsfabriek in Gronau net over de grens, werd een werknemer besmet en kwam radioactief (en uiterst giftig) UF6 vrij. Enschede werd daarover niet ingelicht en het gemeentebestuur heeft daar geen moeite mee. GroenLinks vindt dat verkeerd. De partij vindt dat Enschede altijd moet worden geïnformeerd als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij Urenco in Gronau. en eist van het gemeentebestuur een actievere rol.

Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen

Er is een nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie Financiën over de nucleaire installaties in Nederland waarop de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) van toepassing is en de manier waarop de aansprakelijkheid voor deze kerninstallaties in de Wako is geregeld. Het verslag gaat voornamelijk over wie er wanneer aansprakelijk is, wanneer er schadevergoeding wordt uitgekeerd na een ongeluk in een nucleaire installatie, hoe hoog die (maximaal) is en hoe dat dan geregeld wordt.

Strontium besmetting NRG

In mei vorig jaar raakten twee medewerkers van de Nucleair Research Group (NRG) tijdens werkzaamheden met een zuurkast in het radiologisch laboratorium besmet met een radioactieve stof. Door "een ongelukkige samenloop van omstandigheden" is tijdens de werkzaamheden een beperkte hoeveelheid radioactief strontium vrijgekomen. Er zijn volgens de NRG geen radioactieve stoffen vrijgekomen buiten de onderzoeksruimte van het laboratorium. Hoewel de onderzoeksruimte van het laboratorium verzegeld en vervolgens "grondig schoongemaakt" is, is de ruimte nog steeds niet in gebruik genomen (18 maanden later). NRG heeft het meteen gemeld aan de KFD en het is ook opgenomen in het overzicht 'Storingen in Nederlandse nucleaire installaties 2006', dat al op 17 oktober aan de Kamer is aangeboden.