Categoriearchief: Sluiting

Duitsland en de Atomausstieg

Ook in de Duitse politiek veel gepraat over laufzeitverlängerung van Duitse kerncentrales. Alleen... de drie bedrijven die Duitse kerncentrale bezitten willen het zelf niet.
EnBW zegt dat de Ausstieg in 2011 met politieke en maatschappelijke consensus is genomen en wettelijk geregeld is: "Die Nutzung der Kernenergie für die Stromproduktion hat sich damit in Deutschland erledigt." Voor RWE (deels eigenaar van Borssele) is bedrijfsduurverlenging "kein Thema": "Diese Diskussion führen wir bei uns im Unternehmen gar nicht mehr. Das Kapitel ist abgeschlossen." E.on tenslotte zegt: "Es gibt in Deutschland einen breiten gesellschaftlichen und politischen Konsens zum Ausstieg aus der Kernenergie, an dem wir nicht rütteln sollten. Wir sollten uns nun im Sinne des Klimaschutzes darauf konzentrieren, die Energiewende konsequent und in allen Bereichen erfolgreich umzusetzen."
Duidelijk. En ook dat -net als in Nederland de Duitse politieke partijen- de discussie over kernenergie alleen maar als alibi gebruiken om geen klimaatbeleid te voeren. Een discussie die alleen maar afleidt van werkelijk klimaatbeleid.

Directe sluiting Borssele duur door boetes en contracten

kerncentrale BorsseleOnmiddellijke sluiting van kerncentrale Borssele is de meest dure oplossing. Dat kan 1 tot 1,3 miljard euro duurder uitvallen dan sluiting in 2033. Die hoge kosten komen vooral door hogere post-operationele kosten, boetes voor het ontbinden van lopende contracten en het afsluiten van nieuwe. Dat staat in de brief die de vier verantwoordelijke ministers naar de Kamer hebben gestuurd met daarin hun standpunt over de problemen bij Delta en mogelijke oplossingen. Het Rijk meent dat Delta twee winstgevende onderdelen kan verkopen, die dan ondergebracht worden in een nieuw nutsbedrijf. Met het geld van de verkoop verwacht men dat Delta haar liquiditeitsproblemen voor de kerncentrale op kan lossen. Het Rijk wil ‘meedenken’ en eventueel garant staan voor een bancaire lening voor dat nieuwe nutsbedrijf. Lees verder

Greenpeace: geen reden voor hoge vergoeding bij sluiting.

Een nieuw rapport van Greenpeace steld dat er geen redenen zijn om bij sluiting van de kerncentrale Borssele een hoge schadevergoeding aan de EPZ toe te kennen. Dat is de strekking van een juridisch advies van advocatenkantoor Van Der Biesen aan de milieuorganisatie. Nodig daarvoor is wel dat de regering publiekelijk en consequent moet vasthouden aan de in het regeerakkoord vastgelegde sluitingsdatum van 1 januari 2013. De EPZ kan daar rekening mee houden en de "voorzienbaarheid van de schade leidt tot vergaande beperking van de omvang van de schadevergoedingsplicht". De beste oplossing is sluiting via de Kernenergiewet: "Gelet op de ruimte die aan de Staat toekomt om middels wetgeving regulerend op te treden, is de kans dat de EPZ langs deze weg haar eventuele schade vergoed krijgt (of dat de Kernenergiewet door de rechter buiten toepassing wordt gelaten) niet groot."

Raad Goes wijst sluiting Borssele af

Een meerderheid in de gemeenteraad van het Zeeuwse Goes wijst een motie van GroenLinks af. In de motie staat dat gemeente akkoord moet gaan met sluiting in 2013 en af moet zien van een schadevergoeding aan EPZ. GroenLinks probeert via fracties in de Provinciale Staten en vijf Zeeuwse gemeentes gedaan te krijgen dat de kerncentrale zoals afgesproken in 2013 sluit, zonder dat het rijk wordt opgescheept met een schadeclaim van EPZ. Provincies en gemeentes zijn aandeelhouders van Delta en Essent (beide 50% eigenaar van de EPZ) en kunnen dus invloed uitoefenen op het beleid. Zie ook bericht van 7 april.

GroenLinks mobiliseert meerderheid aandeelhouders voor sluiting Borssele

De kerncentrale in Borssele is voor 100% een overheidsbedrijf. GroenLinks vindt het een groot gemis dat de aandeelhouders tot nu toe buiten de discussie zijn gebleven. De kerncentrale heeft namelijk alleen maar publieke aandeelhouders: gemeenten en provincies. Deze aandeelhouders hebben een verantwoordelijkheid om mee te werken aan de uitvoering van het Rijksbeleid. Sluiting dient een groot publiek belang. Tot nu toe roert alleen de directie van de kerncentrale zich met eisen voor schadevergoeding. GroenLinks wil dat de publieke aandeelhouders zich hiertegen uitspreken en constructief meewerken aan de sluitingsafspraak. Sluiting hoeft de overheid niks te kosten. Een schadeclaim van de ene overheid aan de andere is zinloos. Belanghebbenden gebruiken de schadeclaim als een nieuwe manier om de afspraken over sluiting van Borssele te saboteren. Zie hier een overzicht van aandeelhouders van de kerncentrale.

Brinkhorst: ‘niet onoorbaar’ dat ambtenaren beleid niet uitvoeren

Minister van EZ Brinkhorst stelt in antwoord op Kamervragen van Duyvendak en Vos (GroenLinks) over de sluiting van de kerncentrale in Borssele dat het 'niet onoorbaar' is dat ambtenaren 'de "mogelijkheid van een beleidswijziging" betrekken in hun "gedachtewisseling". Ambtenaren van EZ hebben, zo bleek uit stukken die WISE met de Wet Openbaarheid van Bestuur had gekregen, actief de kabinetsbeslissing dat Borssele eind 2003 moest sluiten tegen gewerkt (zie ook 9 januari). Maar volgens Brinkhorst is het niet uitvoeren van beleid normaal "zeker in het begin van een ambtsperiode" (in augustus 1998 werd Jorritsma de nieuwe minister)  Ook is het volgens hem heel normaal dat ambtenaren actief de EPZ wijzen op het feit dat het  verstandig zou kunnen zijn partij te worden in de rechtszaak. Lees verder

Argos: rijksambtenaren werkten regeringsbesluit sluiting Borssele tegen

In 1994 besloot het eerste paarse kabinet in opdracht van de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele dicht moest op 31 december 2003. Maar uiteindelijk blijkt dat Borssele openblijft tot 2013 en misschien nog veel langer. Volgens het officiële verhaal komt dat doordat het de ministeries niet gelukt is de kerncentrale dicht te krijgen. Het zou allemaal te wijt zijn aan geklungel van ambtenaren en hun minister. Uit documenten die Argos vandaag openbaart blijkt dat de ambtenaren helemaal geen zin hadden het regeringsbesluit uit te voeren en zelfs ronduit hebben tegengewerkt. De documenten kwamen boven tafel door een WOB-procedure van WISE-Amsterdam.

Regeerakkoord over Borssele

In het overeengekomen regeerakkoord tussen CDA, VVD en D'66 voor het tweede kabinet Balkenende staat ook iets over de kerncentrale in Borssele: "De kerncentrale in Borssele zal worden gesloten wanneer de technische ontwerplevensduur (ultimo 2013) geëindigd is."

Uitspraak in zaak EPZ-Staat: wel afspraak geen contract

Volgens de rechtbank in Den Bosch bestaat er geen geldige civielrechtelijke overeenkomst tussen de EPZ en de staat over de sluiting van de kerncentrale in Borssele uiterlijk per 1-1-2004. Hoewel de rechter in haar beslissing oordeelt dat er wel een afspraak over vervroegde sluiting was gemaakt en ook dat beide partijen (SEP en staat) daar tevreden mee waren en zeiden het niet aan te zullen vechten, is er geen civielrechtelijk contract getekend dat die afspraak vastlegt. Een ver-rijkende uitspraak van de rechter omdat er ws. veel meer mondelinge afspraken worden gemaakt zonder een getekend contract. Deze lijken nu niet veel meer waard door deze uitspraak. Lees hier de uitspraak

Pronk dient noodwet voor sluiting Borssele niet in

Gezien de 'veranderde politieke situatie' zal demissionair minister van Milieu Pronk de door hem voorbereidde noodwet over Borssele niet indienen. Die noodwet had zorg moeten dragen voor de sluiting van de kerncentrale in Borssele op de beoogde datum: 1-1-2004. In het conceptregeerakkoord van LPF, CDA en VVD staat dat het nieuwe kabinet hierover met de eigenaar afspraken moet maken. Die drie partijen zijn verklaarde voorstanders van het langer openblijven van de centrale.