Roadmap voor nieuw nucleair vermogen in Nederland

Uit correspondentie tussen de NRG en Laka valt op te maken dat NRG samen met een aantal partners (o.a. Interfacultair Reactor Instituut in Delft) eind dit jaar een roadmap hoopt klaar te hebben over de bouw van 'nieuw nucleair vermogen' (een kerncentrale voor de electriciteitsproduktie, dus)  in Nederland. In juli kwam NucNet (internationaal persbureau van de nucleaire industrie) met het bericht dat het NRG al bezig was met een dergelijke roadmap. De NRG en IRI overleggen nu al wel over verdere invulling en  'scope en inhoud van de studie' en men zoekt nu een promovendus die aangetrokken kan worden voor de ontwikkeling van de roadmnap.

Opvolger van HFR in 2015?

De NRG verwacht dat er in 2015 een vervangende reactor voor de Hogefluxreactor in Petten zal moeten zijn. De HFR ging in 1961 in bedrijf en kreeg in 1984 een nieuw reactorvat. De nieuwe onderzoeksreactor moet een belangrijke taak krijgen in nucleair onderzoek en in de produktie van isotopen. Sinds vorig jaar is de NRG bezig met het ontwikkelen van een nieuwe onderzoeksreactor van, naar verwachting, 25 a 30 MWth in plaats van de huidige 45MWth. Kosten worden nu geraamd op ongeveer 200 tot 250 miljoen euro. De NRG is exploitant van de HFR, eigenaar is de Europese Commissie.

Teveel radioactief afval in zee, maar vis wordt niet onderzocht

De Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) in Petten heeft jarenlang veel meer radioactief afval en chemicaliën in de Noordzee geloosd dan was vergund. Dat stelt klokkenluider Paul Schaap van het Meldpunt Nucleaire Veiligheid. Een rondgang van het Noord Hollands Dagblad langs onderzoeksinstituten leert dat niemand in Nederland standaard onderzoek doet naar radioactieve besmetting van vis. Voor de overheid is dit geen reden het onderzoek aan te scherpen. De Consumentenbond, Greenpeace en Groen Links vinden die houding onrustbarend. Het gaat om incidentele lozingen, waardoor je geen metingen kunt doen bij de lozingspijp. (Meer in Noord Hollands Dagblad, 3 en 9 juli)

Kernreactor mag meer koelwater lozen

De Nucleair Research & consultancy Groep NRG, exploitant van de kernreactor in Petten, mag van Rijswaterstaat en de Kernfysische Dienst (KFD) voortaan meer koelwater lozen in zee dan krachtens de vergunning is toegestaan. Eerder kreeg de NRG al een waterverruiming voor het Noord-Hollands Kanaal. Bij gebruikmaking hiervan moet dat gemeld worden. Nu het koelwatergebruik flink is verruimd verwacht NRG alleen ten tijde van langdurige hittegolven, zoals vorige zomer, niet aan de lozingslimiet te kunnen voldoen. Een structulere oplossing is nog niet in zicht. (Bron: Noordhollands Dagblad)

Advies over bestrijding broeikaseffect

Een vandaag aangeboden rapport van het Instituut voor Milieuvraagstukken over de bestrijding van het broeikaseffect geeft een aantal curieuze adviezen. Het advies, tot stand gekomen na gesprekken met 'actoren' , vertegenwoordigers van bedrijsleven en milieuorganisaties, na een 'dialoogproces', is zeer eenzijdig, aldus milieu-organisaties, Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds. Zo wordt gesteld dat de doelstelling voor CO2 reduktie (30 % in 2020) losgelaten moet worden en moet het gebruik van kernenergie opnieuw worden onderzocht.  "Zo'n 'dialoogproces' is een nieuw soort polderen. Het suggereert een concensus die er niet is" aldus Greenpeace. Het advies wordt aangeboden aan staatssecretaris na milieu Van Geel en minister Brinkhorst van Economische Zaken.

Regelgeving op het gebied van radioactief schroot wordt slecht nageleefd

Schrootverwerkende bedrijven in Nederland leven over het algemeen de regelgeving voor de detectie van radioactief schroot slecht na. Dit ondanks het feit dat zij vooraf voldoende over de regelgeving hiervoor zijn geïnformeerd. Wel hebben veel bedrijven de afgelopen jaren detectieapparatuur aangeschaft. Maar slechts een beperkt aantal bedrijven heeft zich gerealiseerd dat nadere eisen zijn gesteld aan de wijze van meten, de registratie van de metingen en dergelijke. Dit blijkt uit een onderzoek van de VROM-inspectie bij 241 schrootverwerkende bedrijven uitgevoerd in 2002 en 2003. (Meer info op www.vrom.nl en in de Volkskrant van 29 juni)

Zware milieuovertredingen eigenaar HFR

Uit een vertrouwelijke dagvaarding, waar het Noord Hollands Dagblad de hand op heeft weten te leggen, blijkt dat de eigenaar van de Hoge Flux Reactor in Petten een serie ernstige milieuovertredingen heeft gepleegd. Het GCO (Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek) kan, volgens de krant, echter niet vervolgd worden. Het gaat o.a. om plaatsing containers voor radioactieve materialen en -afval zonder vergunning, opslag gevaarlijke stoffen in gammele, brandgevaarlijke gebouwen. Volgens een anonieme zegsman, geciteerd in de krant: 'Een puinhoop was het. Noem het maar Oost-Europese toestanden". De overtredingen werden vorig jaar herfst al aangetroffen.

HFR kan koelwater niet kwijt

De Hoge Flux Reactor in Petten heeft door het zonnige en droge voorjaar nu al moeite om koelwater te kunnen lozen in het Noord-hollandskanaal. Probleem is dat het water van het kanaal nu al warm is en (veel) koelwater (met een toegestane temperatuur van 34 graden) zou de temperatuur van het kanaalwater tot boven de toegestane norm kunnen verhogen. Jarenlang werd dat lozen toch gedoogd, maar vanaf dit jaar moet ook de reactor in Petten zich houden aan de koelwater- en lozingsvergunning.  Hoewel dat al lang bekend was, hebben ze in Petten nog geen maatregelen genoemen. Met als gevolg dat de HFR nu op een lager pitje moet.

Kamerbrief over ‘betrokkenheid Urenco bij ontwikkeling nucleaire wapens’

Minister van Buitenlandse Zaken, Bot, heeft de Tweede Kamer informatie gegeven over de betrokkenheid van Urenco in Almelo bij de ontwikkeling van nucleaire wapens. Nogmaals wordt al de bekende informatie herhaald over Khan, maar zelfs de naam van Slebos komt in de hele brief niet voor. Lees hier de brief aan de Kamer, en lees hier de Greenpeace notitie over proliferatie van nucleaire kennis en materialen.

Vervolging verdachte om nucleaire handel

Justitie gaat Henk S., de Nederlandse studievriend en handelspartner van de Pakistaanse Abdul Qadeer Kahn vervolgen voor levering van diverse strategische goederen aan Pakistan. Het gaat om goederen die gebruikt kunnen worden voor het fabriceren van chemische of nucleaire wapens. Een deel van de verboden leveranties zijn strategische goederen die niet mogen worden geëxporteerd. Verder zou hij zogenoemde ‘dual-use-goederen’ exporteren die zowel een civiele als militaire toepassing kennen. Ook een grondstof voor het gifgas mosterdgas zou zonder vergunning uitgevoerd zijn. In 1985 werd Henk S. al eens veroordeeld voor verboden handel met Pakistan. (uit: NRC Handelsblad, 3 mei 2004)