Ontmanteling Dodewaard: Staat mag getuigen verhoren

De rechtbank Gelderland heeft vandaag uitspraak gedaan in de geding tussen de Staat en de eigenaren van kerncentrale Dodewaard over het mogen oproepen van getuigen. De Staat had daar om gevraagd omdat de eigenaren (o.a. de eigenaar van kerncentrale Borssele) onvoldoende financiële middelen hebben gereserveerd voor de ontmanteling van de in 1997 stilgelegde kerncentrale en ook onvoldoende verantwoordelijkheid wil nemen voor die kosten. De rechtbank heeft de Staat in het gelijk gesteld en daarmee zullen de eigenaren onder ede in de rechtbank gehoord kunnen worden. Wanneer dat plaats gaat vinden is nog onbekend. Voor meer informatie hier het verslag van de zitting op 6 maart en hier de uitspraak van de rechtbank Gelderland.

Nuclear reactors and the fading business case of medical isotope irradiation

As you might know, nuclear rectors are also being used in the production chain of isotopes. In the Netherlands, there is currently a plan to build a new research reactor, Pallas, as the successor of the EC-owned High Flux Reactor in Petten. We see there is a strong tie between the community operating a reactor for isotope production, and continuing R&D on nuclear power in general. Also isotope-production with particle accelerators has a few essential advantages, notable less or no long lived waste, no need for fission products and a decentralization of production.
Laka has been conducting a strong campaign against the plans, focusing on new means of irradiating/producing medical isotopes, mostly with accelerators.
The operator of the HFR, ECN/NRG, is also in charge of a cleanup operation for legacy nuclear waste at their site. As they claimed that they couldn't shoulder the financial burden for the legacy waste they threatened with filing a bankrupt which would also stop the production of isotopes. So in October ECN/NRG got a quick €40 million subsidy from the national government, to continue with waste processing and with the irradiation activities for isotope production. Lees verder

Lighthouse: productie medische isotopen vanaf 2021

ASML verwacht dat vanaf 2021 één Lighthouse-versneller evenveel molybdeen gaat produceren dan de totale productie van de hoge flux reactor in Petten. De nucleaire industrie blijkt niet langer betrokken bij de verdere ontwikkeling van het procedé. Dat blijkt uit een presentatie op het voorjaarssymposium van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiene eind maart. Centraal thema was de productie van medische isotopen en het Lighthouse project. Duidelijk is dat medisch onderzoek met PET-isotopen flink in opmars is. Bij PET worden isotopen gebruikt die uitsluitend door versnellers gemaakt worden. Lees verder

Vergunning NRG voor gebruik laag verrijkt uranium

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de ontwerpvergunning gepubliceerd voor onder meer de laatste fase van de omschakeling van de HFR van hoog verrijkt naar laag verrijkt uranium. Hoog verrijkt uranium in de brandstof was al enige tijd beëindigd, nu moet het hoog verrijkt uranium in de ‘targets’ voor de productie van de grondstof voor medische isotopen, ook eindigen. Van 6 april tot en met 17 mei 2017 liggen de ontwerpvergunning en het milieueffectrapport in verband met de conversie ter inzage en kunnen er zienswijzen ingediend worden. Lees verder

Faillissement Westinghouse symbool van teloorgang kernenergie

Het faillissement van Westinghouse US, dochter van het Toshiba-concern, is te ‘danken’ aan de enorme schulden die ontstaan zijn bij het bouwen van vier kernreactoren in de VS. Toshiba kocht Westinghouse in 2006 voor 5,5 miljard dollar en verwachtte toen tot het jaar 2030 minimaal 45 kerncentrales te zullen bouwen. Dat is ‘wishful thinking’ gebleken. Het afbouwen van de vier kerncentrales in de VS is nu onzeker. Ook de Amerikaanse overheid kan er flink bij inschieten: één van de maatregelen om kernenergie economisch competatiever te maken was een bankgarantie van 8,3 miljard dollar. Lees verder

Brexit: gevolgen voor nucleaire industrie

OP 29 maart heeft de Britse overheid Artikel 50 in werking gezet waarmee de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie begint. Omdat het land tegelijkertijd uit het Euratom-verdrag stapt zijn de gevolgen voor kernenergie groot. De nucleaire industrie en als onderdeel daarvan Urenco, maakt zich grote zorgen. Opmerkelijk was dat een rapport naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland twee weken geleden nog pleitte voor het loskoppelen van de Brexit-onderhandelingen van het Euratom verdrag. Lees verder

Geen expertise bij provincie over noodzaak Pallasreactor

De provincie Noord-Holland heeft geen expertise om vragen over de noodzaak van de nieuwe Pallas-reactor te beantwoorden. Daarom heeft ze de belanghebbende partijen gevraagd die vragen te beantwoorden. Verder mogen veel vragen niet beantwoord worden omdat de business case geheim is. Deze merkwaardige gang van zaken blijkt uit de beantwoording van vragen naar aanleiding van een kritisch Laka-rapport. Tenslotte stelt de provincie dat "de toekomst zal leren” of aannames in het Laka-rapport juist zijn. Het maakt duidelijk dat er bij provincie en bij het Rijk geen onafhankelijke kennis is over de eventuele noodzaak van de Pallas-reactor. Lees verder

Duitsland leverde brandstofelementen voor Tihange 2

In Duitsland is er verontwaardiging gerezen over het feit dat de brandstofelementen voor de kerncentrale Tihange-2 door Duitsland geleverd zijn. De Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks vroeg vorig jaar nog aan België de kernreactor uit veiligheidsoverwegingen stil te leggen. Maar twee maanden later gaf het onder haar verantwoordelijkheid vallende BfE toestemming voor de leverantie van brandstof aan Tihange-2. De Areva brandstofelementenfabriek in Lingen levert ook aan Doel-1 en 2. En ook aan Borssele. Lees verder

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerpbesluit -en de nota van toelichting- basisveiligheidsnormen stralingsbescherming gepubliceerd. Dat Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming strekt tot omzetting en uitvoering van Richtlijn 2013/59/Euratom. Die richtlijn verplicht de lidstaten tot voortzetting en verdere ontwikkeling van het bestaande systeem van stralingsbescherming voor alle handelingen met een risico op blootstelling aan ioniserende straling. Iedereen kan binnen vier weken schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbesluit. Lees verder

Provincie Groningen blijft tegen opslag kernafval in diepe ondergrond

De Provincie Groningen maakt nog weer eens duidelijk dat ze niet zal meewerken aan ondergrondse opslag van kernafval en dat ze zich met alle beschikbare wettelijke middelen zullen verzetten tegen de plannen. In het Provinciaal Blad van 24 maart staat het Milieuplan van de provincie Groningen 2017-2020 dat al werd vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 13 december 2016. Dit is de alinea over ‘Radioactief afval’: “Wij verlenen geen medewerking aan de opslag of berging van radioactief afval in de diepe ondergrond. De onbekendheid met de gevolgen hiervan en de potentiële risico’s van onder meer straling, verdragen zich niet met een duurzame ontwikkeling en met het belang van de bescherming van het (ondergrondse) milieu. Wij voeren (bestuurlijk) overleg om te voorkomen dat de ondergrond in beeld komt voor deze activiteiten. Tegen het verlenen van vergunningen voor opslag of berging van radioactief afval zullen wij ons met alle beschikbare wettelijke middelen verzetten.