Categoriearchief: Radioactief afval

Subcategorieën: COVRA (98), Decentraal on-site (20), Eindberging (94), Internationale opslag (5)

Kamer gaat niet akkoord met richtlijn EU over ondergrondse opslag radioactief afval

De Tweede Kamer steunt staatssecretaris Van Geel in het afwijzen van de Europese Unie richtlijn dat elk land binnen vijf jaar een locatie voor ondergrondse opslag van radioactief afval moet hebben en die in 2018 gerealiseerd moet hebben. Critici echter vrezen dat dit vooral 'lippendienst' is aan het maatschappelijk verzet tegen die opslag en men gelaten zal accepteren dat de maatregel dwingend wordt opgelegd door de EU.

COVRA wil ook opslag radioactief afval uit Indonesië, Suriname en Antillen.

De directeur van de COVRA (de organisatie belast met de inzameling en opslag van radioactief afval) heeft een voorstel gedaan Suriname, de Nederlandse Antillen en evt. ook Indonesië te helpen met de opslag van kernafval. Nederland is dat min of meer 'moreel verplicht', volgens directeur Codée. Wat de COVRA bedoeld met 'helpen' is nog onduidelijk. (Wordt vervolgd)

Overdrachtsdossier van VROM voor het kabinet Balkenende-2

Het ministerie van VROM heeft het overdrachtsdossier voor het tweede Kabinet Balkenende over straling geschreven. Het geeft een overzicht van de stand van zaken op gebied van wetgeving, spelers, belangen en benodigde stappen van oa. kerncentrale in Borssele, radioactief afval, Urenco, etc. Lees verder

Laatste transport Dodewaard-Sellafield

Onder grote belangstelling van de pers is het laatste transport met brandstof uit de kerncentrale in Dodewaard vertrokken naar de haven van Vlissingen. Vandaar is het per boot vertrokken naar het Britse Sellafield. De kerncentrale in Dodewaard is in 1997 definitief stilgelegd en na 23 transporten vanaf begin 2000 is nu alle brandstof uit de centrale vervoerd. In Sellafield zal de splijtstof opgewerkt worden in de THORP-fabriek. Daarna zal het (deels) hoogradioactief afval terugkomen en voor een periode van 100 jaar opgeslagen worden bij de COVRA in Borssele. Wat er daarna mee moet gebeuren is nog niet bekend, wel zal het voor duizenden jaren veilig opgeborgen moeten worden.
Bijgebouwen van de kerncentrale zullen afgebroken worden, het reactorgebouw zal dan nog 40 jaar blijven staan en dan pas afgebroken worden.

Staat koopt alle aandelen COVRA

De Staat der Nederland is 100 % aandeelhouder geworden in de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V.(COVRA). Op 15 april is de overeenkomst getekend met de drie voormalige aandeelhouders; de EPZ (eigenaar van de kernenergiecentrale Borssele), met de GKN (eigenaar van de gesloten kernenergiecentrale Dodewaard), en met het Energieonderzoek Centrum Nederland. Met de overdracht kopen EPZ voor Euro 45 miljoen en GKN voor Euro 11 miljoen alle kosten af die moeten worden gemaakt voor de opslag van hun hoog radioactief afval nu en in de toekomst. ECN zal de verplichtingen op jaarbasis voldoen. Men verwacht dat de afkoopsom de exploitatie van het gebouw voor de opslag van hoog radioactief afval dekt. Het risico is nu echter voor de staat en niet meer voor de producent van het afval.

HABOG dit jaar klaar

Uit een artikel in de Zeeuwse Provinciaalse Courant blijkt dat de opslag faciliteit bij de COVRA in Borssele voor hoog-radioactief afval in de tweede helft van dit jaar in bedrijf genomen wordt. Eerst wordt er geoefend met in-actief afval en (eind?) volgend jaar zal het eerste afval terug komen van de opwerkingsfabrieken in Engeland en Franlrijk. Een van de belangrijkste argumenten tegen de opslag is dat het buitendijks gebouwd is.

Commissie CORA’s keus voor ondergrondse opslag kernafval te voorbarig. Terugneembaarheid dient slechts tot ‘masseren’ publieke opinie?

Gisteren werd het eindrapport van de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) gepresenteerd. Deze commissie heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het kernafvalvraagstuk. Naast het vele technische onderzoek heeft de stichting Laka (samen met onderzoeker Herman Damveld) in opdracht van CORA de ethische en maatschappelijke aspecten van terugneembaarheid bestudeerd en een studie verricht naar de discussies in het buitenland*.

De stichting Laka is het oneens met de conclusie van CORA dat ondergrondse opslag van kernafval op den duur “noodzakelijk” is. Daarbij gaat ze voorbij aan de maatschappelijke weerstand tegen ondergrondse opslag. Alom bekend zijn de protesten van bewoners en besturen van de Noordelijke provincies tegen de voorgestelde opslag van kernafval in zoutkoepels aldaar. Lees verder

Kernafval en ethiek gaan niet samen

Productie en opslag van kernafval is ethisch niet te rechtvaardigen en strijdig met duurzame ontwikkeling. Dat pleit voor stoppen met kernenergie. Bovengrondse terughaalbare opslag van het al geproduceerde kernafval is het minst slechte alternatief. Het wantrouwen in overheidsplannen kan misschien doorbroken worden via een dialoog waarin de verschillende partijen gelijkwaardig zijn, ook financieel. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport "Kernafval en kernethiek", dat Herman Damveld (zelfstandig onderzoeker en publicist) en Robert Jan van den Berg (Stichting Laka) in opdracht van de door de regering ingestelde Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA) hebben geschreven. De CORA studeert op opslag van kernafval ondergronds (zoutkoepels of kleilagen) of bovengronds gedurende bijvoorbeeld 300 jaar. De CORA zal over een half jaar met een voorstel komen voor de verdere gang van zaken. Lees verder

Discussie opslag kernafval vergt nieuwe opzet en einde kernenergie

Tot voor kort gingen plannen voor opslag van kernafval volgens een vast patroon: de overheid en de kernindustrie besloten het kernafval ergens op te slaan en vervolgens maakte men de locaties bekend. Dit leidde tot veel weerstand. Daarom wordt nu internationaal gedacht aan manieren om de bevolking bij de opslagplannen te betrekken. Dit zal alleen maar slagen als de discussie geleid wordt door een onafhankelijke commissie en ook het gebruik van kernenergie op de agenda staat. Lees verder