Tag archieven: Waarborgfonds Eindberging

Nederlands kernafvalbeleid voldoet niet aan EC taxonomie

Omdat gas en kernenergie er nu ook onder vallen is de Europese lijst voor duurzame activiteiten, de taxonomie, bepaald nietszeggend geworden. Macron’s lobby voor kernenergie slaat als een boemerang terug op de hele taxonomie. Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Luxemburg hebben al aangekondigd niet akkoord te gaan met gas en kernenergie in de taxonomie. Nederland heeft ook gelobbyd voor de toevoeging van kernenergie, maar alleen voldoet Nederland helemaal niet aan de criteria die de Europese Commissie nu heeft gepubliceerd. Dat heeft voornamelijk te maken met het Nederlandse uitstelbeleid ten aanzien van de eindberging voor kernafval. Lees verder

“Winst” COVRA door greep in eindbergingsfonds

Voor het eerste in jaren maakte de COVRA weer winst. Wie echter goed naar de cijfers kijkt ziet de trucjes waarmee, na acht jaar verlies, de 'winst' kan worden verklaard. Intussen is het fonds dat moet zorgen voor voldoende geld voor de eindberging van kernafval het afgelopen jaar met 2 miljoen euro geslonken, doordat COVRA, onder andere, heeft lopen strepen in de uitgaven die de komende honderd jaar zullen moeten worden gemaakt. Lees verder

Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid van eindberging, maar dat ze geen rol heeft bij, onder andere, het creëren van maatschappelijk draagvlak hiervoor. Maatschappelijk draagvlak voor eindberging is de allerheetste aardappel op het gebied van kernenergie. De verantwoordelijkheid hiervoor, en voor de planning van de eindberging, gaat nu naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en naar de COVRA. Opmerkelijk is dat de Raad van Advies ook adviseert om ruim voor het jaar 2100 te beginnen met het voorbereiden van de eindberging, zoals nu het plan is. Laka had dit al formeel verzocht in 2015; de ANVS wees dit af. Lees verder

Covra mag geld van Eindbergingsfonds risicovol beleggen

De centrale organisatie voor radioactief afval in Nederland, de Covra, met het geld uit het Waarborgfonds Eindberging een beleggingsportefeuille opbouwen. Het waarborgfonds moet ervoor zorgen dat in 2120 de eindberging van radioactief afval gefinancierd kan worden. De Covra heeft toestemming gekregen om risicovoller te gaan beleggen. hiermee moet het rendement van de beleggingen hoger wordt, want die blijft ver achter bij de verwachtingen. Omdat de Covra dat fonds uit eigen middelen aan moet vullen, lijdt het bedrijf verlies en is het eigen vermogen verdampt. Lees verder

Na Borssele, Urenco en NRG schrijft nu ook COVRA rode cijfers

Na het voortdurende tekort bij Delta en kerncentrale Borssele, de miljoenensubsdies voor de afvoer van Pettens' kernafval en het recente halve miljard verlies van uraniumverrijker Urenco, schrijft nu ook Covra, de sluitsteen van de nucleaire keten in Nederland, rode cijfers. Het eigen vermogen van de Zeeuwse kernafvalverwerker was eind 2016 verdampt. Terwijl de Covra, namens de kernenergiesector, juist zou moeten sparen voor een eindberging van kernafval. In overleg met het Ministerie van Financiën kijkt Covra of ze haar beleggingsstrategie kan wijzigen. Lees verder

Covra: te weinig rendement? Dan meer risico bij beleggen

Genoeg geld voor eindberging?De Covra, de centrale organisatie voor radioactief afval, mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien. Dat is een belangrijk punt uit de brief van minister Dijsselbloem (Financien) over allerlei financiële aspecten van nucleaire installaties en afvalstromen.
Bizonder kan de oplossing die Dijsselbloem heeft bedacht voor de problemen bij de Covra wel genoemd worden. Die financiële problemen zijn er omdat het Waarborgfonds Eindberging (dat in 2120 gegroeid moet zijn tot ongeveer 2 miljard euro) te weinig rendement oplevert: lang niet de verwachte 4,3%. De Covra, als verantwoordelijke voor het fonds, moet de tekorten bijpassen, maar die liepen zo op de laatste jaren dat de financiële positie van de Covra zelf in de problemen kwam. Al vanaf vorig jaar was de minister in gesprek met de Covra om een oplossing te verzinnen. Lees verder

Financiële perikelen fonds eindberging radioactief afval

afval-wobMinister Dijsselbloem van Financiën en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stuurden vandaag de Tweede Kamer een brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval door COVRA. Interessant zou je denken, maar het is min of meer een weinigzeggende opsomming uit de Covra jaarverslagen, en vooral ook uit de documenten die Laka ontving na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Weinig nieuws, dus.
Voor de lange termijn is er een fonds dat er toe moet leiden dat er in 2130 een bedrag van 2 miljard euro is voor de realisering van een eindberging van het radioactief afval. Want, eind vorige eeuw is uitgerekend dat een eindberging tussen de 1,5 en 2,5 miljard kost. De producenten van radioactief afval dragen bij in dat fonds. Lees verder

De prijs van kernafvalopslag

De Zweedse nucleaire autoriteit Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) heeft gewaarschuwd dat de prijs voor afvalopslag (die per kilowattuur nucleaire elektriciteit berekend wordt) omhoog moet nu kerncentrales eerder sluiten. Drie jaar geleden, in december 2012, hadden ze ook al geadviseerd om de bijdrage voor het kernafvalfonds bijna te verdubbelen.
En hoe zit dat dan in Nederland? Daar horen we nooit iets over de prijs die producenten moeten betalen voor afvalopslag en eindberging. Lees verder

Géén subsidie voor kernafval!

Borssele geldverslindendHet ging gisteren in het debat in de Tweede Kamer waar de splitsing van Delta (en Eneco) aan bod kwam, vaak over de kerncentrale Borssele en of alles toch wel goed geregeld gaat worden met betrekking tot de afbraak van de kerncentrale. Wil minister Kamp er wel voor zorg dragen dat er voldoende geld voor is? De provincie Zeeland heeft nu ook al een paar keer gezegd dat het Rijk moet bijspringen omdat ontmantelen van de kerncentrale zo duur is.
Maar waarom zou het Rijk bij moeten springen? Volgens de kernenergiewet moet de exploitant (EPZ) en de eigenaar (Essent 30 % maar vooral Delta 70%) er voor zorgen voldoende middelen te hebben om de kerncentrale te ontmantelen. Het Rijk moet juist níet bijspringen. Het Rijk, maar zeker ook de provincie Zeeland (als grootste aandeelhouder) moet Delta dwingen voldoende geld opzij te leggen voor ontmanteling (en voor de eindberging van radioactief afval). En controleren of dat gebeurt (is). Lees verder

Inspraak over tekort opslag kernafval

zoutkoepels_in_NederlandkleinEr is niet genoeg geld opzij gelegd om de opslag van radioactief afval te kunnen betalen uit het zogeheten Waarborgfonds Eindberging. In dit fonds zit 68 miljoen euro terwijl 2 miljard euro nodig is. Daarmee is opslag van radioactief afval een financieel risico geworden. De regering wil dit risico doorschuiven naar toekomstige generaties. Om daarvoor draagvlak te vinden komt er een inspraakronde. Het Rathenau Instituut heeft in opdracht van de regering een plan gemaakt voor deze publieksparticipatie. Lees verder