Categoriearchief: Benchmark Commissie

Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw van drie tot tien nieuwe kerncentrales wordt verder ook nergens echt serieus genomen. De in de Kamer aangenomen VVD-CDA-PVV motie om te onderzoeken onder welke voorwaarden bedrijven bereid zijn te investeren in kernenergie is dan ook een splijtzwam in de coalitie; CU en D66 stemden tegen. Lees verder

Stas: 5 jaar voor procedure openblijven Borssele; reactor écht bij 25% veiligste

Volgens de staatssecretaris is er ongeveer vijf jaar nodig voor een besluit tot langer open houden van kerncentrale Borssele. Haast is dus niet geboden. Ze gaat hiermee in tegen de uitspraak van PZEM dat een dergelijk besluit de komende jaren genomen zou moeten worden. Van Veldhoven laat verder weten dat de commissie die dat moet onderzoeken toch echt concludeert dat Borssele tot de 25% veiligste reactoren behoort. Er zijn twijfels of dat wel uit het Borssele Benchmark rapport blijkt. Lees verder

Tweede rapport Borssele Benchmark Commissie alsnog gepubliceerd

De Borssele Benchmark Commissie (BBC) vindt opnieuw dat kerncentrale Borssele - u weet wel, de kerncentrale die in augustus nog onverwacht een maand uitviel - tot de 25% veiligste kerncentrales van West Europa, de VS en Canada behoort. Bij die top-25% blijven is één van de voorwaarden om de kerncentrale tot 2034 open te mogen houden. Het oordeel van de commissie komt natuurlijk niet geheel onverwacht omdat de 'onafhankelijke' commissie gerund wordt door het Ministerie van IenW en de eigenaars, die allebei geen enkel belang hebben bij sluiting - dat kost namelijk geld. De veiligheidstoets mocht ook niet in de vergunning worden opgenomen en de peer-review van de commissie is oncontroleerbaar want geheim. Kortom, papier is geduldig. Lees verder

Kamervragen over kerncentrale Borssele

GroenLinks heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van Laka’s bericht over de uitspraak van de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus. Die concludeerde dat burgers en organisaties onvoldoende hun mening hebben kunnen geven over het besluit van de Nederlandse regering - in 2006 - om de kerncentrale niet in 2013 te sluiten, maar in 2033. Kröger en Van der Lee willen weten wat de regering gaat doen met de kritiekpunten van de klachtencommissie. Ze vragen waarom onvoldoende inspraak is georganiseerd, waarom er in 2013 geen milieueffectenrapportage is gemaakt en of denkbaar is dat de langere levensduur van de kerncentrale géén aanzienlijk effect heeft op het milieu. Ook is er een vraag over het niet-rapporteren van de Borssele Benchmark Commissie over of de kerncentrale nog voldoet aan de voorwaarde uit het convenant om bij de 25% veiligste reactoren van dat type te behoren.

Onbekend of Borssele nog veilig genoeg is om open te blijven

Het is momenteel onbekend of kerncentrale Borssele nog wel tot de 25% veiligste westerse kerncentrales behoort. Dat had uiterlijk 30 september moeten blijken uit een nieuw rapport van de Borssele Benchmark Commissie. Als de kerncentrale niet tot de top-25% behoort, zou ze, volgens afspraken tussen de overheid en de exploitant, moeten sluiten. Omdat deze afspraak niet in de vergunning van Borssele is opgenomen, lijkt het er op dat het ontbreken van een up-to-date benchmark evaluatie op dit moment geen gevolgen heeft voor de kerncentrale. Lees verder

Raad van State bevestigt: Borssele Convenant is nu een wassen neus

De Raad van State heeft met haar uitspraak, twee weken geleden, definitief een streep gezet door de poging van Laka om de voorwaarden waarop kerncentrale Borssele in 2006 dertig jaar langer open mocht blijven in de vergunning van Borssele vastgelegd te krijgen. Het Rijk en de eigenaren van de kerncentrale spraken in 2006 af dat de kerncentrale alleen tot 2034 open mocht blijven als hij tot die tijd tot de 25% veiligste westerse kerncentrales zou blijven behoren. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat sluiting van de kerncentrale vóór 2034 erg duur zou worden en dat de rekening hiervoor naar het Rijk zou gaan. Om te voorkomen dat, wanneer de kerncentrale het afgesproken veiligheidsniveau niet haalt, het Rijk koudwatervrees krijgt bij het sluiten van de kerncentrale, had Laka gevraagd de afspraken uit 2006 vast te leggen in de vergunning. Met de afwijzing van het verzoek van Laka hebben de afspraken in het Borssele Convenant waarmee toenmalig staatssecretaris Pieter van Geel (CDA) de Tweede Kamer in 2006 overgehaald om de kerncentrale dertig jaar langer open te laten, definitief aan geloofwaardigheid ingeboet. Lees verder

Toezeggingen Borssele Convenant

1borsseleteveelMinister Kamp heeft de kamer een brief gestuurd over de voortgang van de in het Borssele convenant overeengekomen extra impulsen aan “energie-efficiëntie, de productie van hernieuwbare energie en projecten gericht op CO2-reductie”. Het Borssele convenant is de overeenkomst dat de kerncentrale tot 2034 open mag blijven onder een aantal voorwaarden.
Volgens de minister heeft Delta (en RWE) wel voldoende geïnvesteerd maar blijft de gerealiseerde CO-2 reductie (ver) achter bij de afspraken. Lees verder

Twijfel over veiligheid kerncentrale Borssele

Atoomwaakhond IAEA: Borssele in 2013 meest onbetrouwbare kerncentrale(Amsterdam) Kerncentrale Borssele is 12 mei stilgelegd nadat was ontdekt dat noodaccu's niet in orde waren. EPZ, de eigenaar van de kerncentrale, geeft aan dat op 9 juni de kerncentrale weer opgestart zal worden. Ondertussen groeien bij Laka de vragen over het Benchmark-rapport uit september 2013, waarin nog werd geconcludeerd dat Borssele tot de 25% veiligste kerncentrales behoort. De milieuorganisatie wil nu dat dit onderzoek aan peer-review wordt onderworpen om te achterhalen of de 40 jaar oude kerncentrale wel echt zo veilig is als wordt gesteld.
Daartoe dient Laka bij de nucleaire toezichthouder ANVS een WOB-verzoek in waarmee de milieuorganisatie alle gegevens achter het Benchmark-rapport opvraagt. Met behulp van deze gegevens kan een peer-review van het Benchmark-rapport worden gemaakt. Lees verder

IAEA: kerncentrale Borssele niet bij 25% veiligste reactoren

Uit cijfers van het Internationaal Atoomenergie Agentschap blijkt dat de kerncentrale Borssele bij een belangrijke indicator voor veiligheid middelmatig scoort. En dat al een aantal jaren achter elkaar.(1) Dit is in tegenstelling tot wat minister Kamp het parlement heeft laten weten naar aanleiding van een onderzoek of de kerncentrale Borssele bij de 25% veiligste reactoren in de westerse wereld behoort.

De Borssele Benchmark Committee is door de Rijksoverheid en eigenaar van de kerncentrale, EPZ, ingesteld om de voorwaarde in een in 2006 gesloten convenant te beoordelen. In dat convenant over de bedrijfsduurverlenging van de centrale tot 2034, wordt als eis gesteld dat de kerncentrale Borssele bij de 25% veiligste kerncentrales in de EU, VS en Canada moet horen. Lees verder

Commissie Benchmarking Kerncentrale Borssele

Zoals in het Convenant over de langere levensduur van de kerncentrale Borssele afgesproken, is in 2008 een Commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld (de Commissie Benchmark) om de naleving van de veiligheidsbenchmark te toetsten.
En het rapport is er nu al. Het is op 26 september aan de Convenantpartijen toegezonden en nu ook openbaar. Minister Kamp laat in een brief aan de Kamer weten dat de commissie besloten heeft dat de "Kerncentrale Borssele tot het 25% meest veilige kerncentrales van een vergelijkbaar type in EU, VS en Canada behoort en dus aan de veiligheidseis uit het convenant voldoet."
Helaas kan het niet gecontroleerd worden omdat de Commissie "op basis van vertrouwelijkheid" toegang heeft gekregen over de "prestatie-indicatoren". Lees verder