Categoriearchief: Parlement

Tweede Kamer zwalkt: Nu mag Borssele weer langer openblijven

Heeft het jaar 2033 als sluitingsdatum van kerncentrale Borssele toch maar mooi tien jaar in de Kernenergiewet gestaan! In 2010 werd de Kernenergiewet nog gewijzigd opdat Borssele eind 2033 haar deuren zou sluiten. Gisteren stemde een Kamermeerderheid voor de CDA-VVD motie waarin de regering wordt gevraagd om 'voor te bereiden dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele ná 2033 wettelijk mogelijk wordt'. Verrassend is vooral dat de ChristenUnie vòòr stemde. De Zeeuwse kerncentrale is nu al één van de oudste van Europa, in 2033 is ie zestig jaar oud. Maar goed, volgens staatssecretaris van Veldhoven is er vijf jaar nodig om de levensduur van Borssele opnieuw te verlengen. Dan heeft de Tweede Kamer sowieso nog tot 2025 om zich opnieuw te bedenken.

ChistenUnie voor, SGP tegen uraniumdumping in Rusland

De motie van GroenLinks en D66, om de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland te stoppen, is verworpen. De SP, de PvdA, GroenLinks,  PvdD, DENK, Van Kooten, 50+, D66 en de SGP stemden vòòr: totaal 71 zetels. Merkwaardig dat de fractie van de ChristenUnie, vijf zetels, tegen stemde. Dit terwijl de CU normaal wel kritisch is over kernenergie en radioactief afval. En, het SGP, dat normaal kernenergie geen strobreed in de weg legt, stemde wel tegen Urenco's export. Verwarrend. Nu rest slechts de kater dat als het CU gewoon voor de motie had gestemd, de Kamer Urenco's uraniumdump, een jaar nadat die was hervat, zou hebben beëindigd.

Kamer: principe ‘vervuiler betaalt’ niet voor radioactief afval

Van de Tweede Kamer mag er best publiek geld naar het opruimen van radioactief afval gaan. De Kamer heeft gisteren namelijk een motie verworpen waarin gevraagd werd er voor te zorgen dat de vervuiler de opruimkosten betaalt. De verantwoordelijke staatssecretaris, Van Veldhoven, had de motie -met merkwaardige argumenten- ook ontraden. Ze stelt onder meer dat anders de volksgezondheid in gevaar kan komen. ‘De vervuiler betaalt’ blijkt bij radioactief afval een holle frase. Lees verder

Kamerleden verdeeld over mogelijke steun aan kerncentrale Borssele

Afgelopen vrijdag, 14 september, was er een Tweede Kamerdelegatie op bezoek bij de kerncentrale in Borssele. De Kamerleden dachten onder ander na over (financiële) steun aan de verliesgevende kerncentrale, maar na afloop waren de verwachtingen daarover verdeeld. De  kerncentrale was nog niet in bedrijf, hoewel dat wel aangekondigd was, maar het opstarten werd steeds uitgesteld. Zondagmiddag is de kerncentrale eindelijk weer in bedrijf genomen. Lees verder

Nu ook labellen atoomstroom verplicht

Door een aangenomen motie is het nu verplicht ook bij grijze stroom de oorsprong aan te geven ('full disclosure'). Tot nu toe waren die Garanties van Oorsprong (GvO's) alleen verplicht voor groene stroom. Tegen deze motie voor volledige transparantie in de elektriciteitssector werd gestemd door VVD, PVV, SGP en FvD. De motie van Dik-Faber (CU) en Jetten (D66) concludeert dat het vrijwillig certificeren van grijze stroom niet heeft gewerkt en dat, voor 100% transparantie van de stroommarkt en voor “een gelijk speelveld voor producenten van groene en grijze stroom” certificeren wel noodzakelijk is. Lees verder

Kamer wil niet meer inzicht in ontmantelingsfondsen

parlementDe twee interessantste amendementen die vorige week zijn ingediend bij de behandeling van de Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, zijn verworpen.
Het ging om een Amendement van Van Tongeren (GL) over het voeren van een defensief beleggingsbeleid door de houder van een Kernenergiewet-vergunning. Alleen de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie stemden voor. Samen met Dik-Faber (CU) diende GroenLinks ook nog een amendement in dat “ertoe strekt meer inzicht te laten ontstaan over de financiële zekerheidstelling voor ontmantelingsfondsen van kerncentrales.” Ook die werd verworpen omdat alleen de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor stemden. Lees verder

Nederland krijgt nieuwe energie

Een energiescenario Nederland krijgt nieuwe energie ontwikkeld door milieu- en duurzaamheidscommissies en werkgroepen van de belangrijkste politieke partijen, stelt dat er een verbod moet komen op de bouw van conventionele en niet-hernieuwbare energiecentrales (als basislast). Dat betekent in concreto, dat nieuwe olie- kolen- en kerncentrales geen vergunning moeten krijgen. In 2050 mogen er in Nederland geen olie, kolen, aardgas en uranium meer worden gebruikt. Alle energie moet dan afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon en biomassa.
Het "partijoverstijgend voorstel voor een versnelde transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050" is een initiatief van Marco Witschge van D66 en ondertekent door zes partijen (CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en GroenLinks). Ook de VVD-milieuwerkgroep was bij het hele proces betrokken, maar heeft zich gisteren (een dag voor de presentatie) teruggetrokken. Het is voor het eerst dat er zo'n breed politiek draagvlak is om de energievoorziening van Nederland volledig te verduurzamen. Het document wordt nu in Den Haag aangeboden aan de fractievoorzitters van de betrokken partijen. (later reacties)

Meerderheid Kamer tegen nieuwe kerncentrale

Bij behandeling van het Energierapport in de Tweede Kamer blijkt dat de bouw van nieuwe kerncentrales vooralsnog niet kan rekenen op de steun van de Kamer. CDA, VVD en PVV zijn onomwonden voor de bouw van nieuwe centrale, maar een meerderheid wil liever op een andere manier overschakelen naar een duurzame energievoorziening. PvdA, D66 en SP zetten in op nieuwe kolencentrales waarbij de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (CCS). De ChristenUnie is daar niet weg van, maar ziet CCS als enige tussentijdse oplossing. Dat vinden ook D66, SP en SGP. De Kamer wil in elk geval dat er snel wordt begonnen met de bouw van grote windparken op de Noordzee.

Alle moties over kernenergie verworpen

Na het algemeen overleg in de Tweede Kamer op 3 april naar aanleiding van vermeende verschillen binnen het kabinet over kernenergie, werd er nu over de ingediende moties (6) gestemd. De moties hadden betrekkingen op:

  •  strikte randvoorwaarden voor nieuwe kerncentrales;
  • over instemming van de Tweede Kamer met het afgeven van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale;
  • over het op korte termijn vaststellen van concrete randvoorwaarden voor het exploiteren van een kerncentrale;
  • om de uitspraak van de minister van VROM over een blokkade van kernenergie tot 2030 voorbarig te noemen.

Alle moties werden verworpen.

Kamervragen over Iraanse studenten

Uit antwoorden op Kamervragen (van 4 januari!) over de oproep van de Nederlandse overheid terughoudend te zijn in het aannemen van Iraanse studenten op universiteiten, zegt Verhagen: "De regering is van mening dat een dergelijke bepaling een belangrijk onderdeel vormt van een breder pakket aan maatregelen dat door de Veiligheidsraad aan Iran is opgelegd opdat voorkomen wordt dat Iran de kennis verwerft die zou kunnen bijdragen aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten en de ontwikkeling van overbrengingsmiddelen voor nucleaire wapens" Lees hier een artikel over de politiek achter maatregelen van de internationale gemeenschap tegen Iran.