Categorie archief: EU

Mevrouw Kroes: Geen miljardensubsidie voor kerncentrale Hinkley Point!

Aanstaande woensdag 8 oktober stemt de Europese Commissie (waarschijnlijk) over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk voor een enorme subsidie voor de bouw van twee kerncentrales in Hinkley Point. Het voorstel behelst enorme financiële garanties voor de Franse kernenergie staatsbedrijven AREVA en EDF, gegarandeerde afname van de elektriciteit tegen het dubbele van de huidige marktprijs, en garanties tegen wijzigingen van het energiebeleid. En het zet natuurlijk de deur wagenwijd open voor nog meer subsidies voor nog meer kernenergie. Lees verder

20 miljard voor 2 kerncentrales: en nog geen ongeoorloofde staatssteun?

Het Duitse blad Der Spiegel zegt over een kopie te beschikken van het besluit van EC commissaris voor Concurrentie Almunia met betrekking tot de plannen van het Verenigd Koninkrijk om de bouw van 2 kerncentrales door het Franse EDF mogelijk te maken.
Die plannen behelzen: een gegarandeerde -geïndexeerde- prijs voor alle elektriciteit van de 2 nieuwe 1600 MW kerncentrales (7% van totale capaciteit UK) van 92,50 BP per megawatt, twee keer zo veel als de huidige marktprijs en dat vijfendertig jaar lang (volgens planning nu: 2023-2058)! In totaal is dat 21 miljard euro. Na 15 en 25 jaar bestaat de mogelijkheid dat te verhogen. Verder mag EDF goedkoop geld lenen van de staat. En, ook niet onbelangrijk, moet EDF schadeloos gesteld worden bij wijzigen van het energiebeleid door volgende regeringen.
Volgens Der Spiegel gaat de aftredende EC-commissaris voor Concurrentie (Competition) Almunia dit ondanks alle eerdere uitspraken goedkeuren. Hij zou zich bij dit besluit beroepen op het Euratom Verdrag (uit 1957) waarin staat dat de toepassing van kernenergie gestimuleerd moet worden en dat het nu eenmaal onmogelijk is om zonder subsidie kerncentrales te bouwen. Almunia zou zelfs besloten hebben dat voor die eventuele verhoging niet opnieuw toestemming van de EC nodig zou zijn. Lees verder

Geen geld voor eindberging radioactief afval

Eindelijk geeft ook de Minister van Economische zaken toe wat al minstens 35 jaar wordt gezegd door de antikernenergie-beweging en al even lang door de kernindustrie en autoriteiten wordt ontkent: bij de opslag van radioactief afval worden niet alle kosten doorberekend. In een aanpassing van wetgeving over radioactief afval (in verband met de implementatie van de Euratom richtlijn 2011/70) staat het duidelijk: "In Nederland wordt hieraan ('de vervuiler zorgt dat er voldoende middelen zijn', Laka) uitvoering gegeven doordat de COVRA de kosten voor de conditionering, tijdelijke opslag en de toekomstige eindberging van radioactief afval op een kostendekkende wijze in rekening brengt bij haar klanten. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een inrichting voor eindberging zijn daarin momenteel nog niet verdisconteerd."
Duidelijke taal. Lees verder

EU: directe subsidie voor kernenergie en kernafval?

Hadden we eind vorige week het bericht dat de EU staatssteun aan de geplande onderzoeksreactor Pallas goedgekeurd heeft, dit weekend werd publiek dat de EU werkt aan een voorstel om directe subsidie aan kerncentrales (als zodanig) toe te staan. Achter de schermen liep dat natuurlijk al langer, maar nu kwam het naar buiten omdat een kopie van de Draft guidelines (ontwerp-richtlijnen) van de EU-commissie voor Mededinging (Competition) uitlekte. Overigens, in het voorlopige voorstel staan de teksten over subsidie voor kernenergie nog tussen [haken], wat wil zeggen dat ze het er zelf ook nog niet over eens zijn.

Iets anders en een beetje ondergesneeuwd in de publiciteit is dat het voorstel ook voorziet in eventuele staatssteun voor ontmanteling en de opslag van radioactief afval. Tenminste, van kerncentrales gebouwd voor 24 juni 2006 (en dat zijn ze zo ongeveer allemaal). Op die datum is blijkbaar het 'polluter pays' principe aangenomen. Lees verder

EC staat staatssteun aan Pallas toe: vergroot kans op doorgaan project

De Europese Commissie vindt het "in overeenstemming met de EU-staatssteunregels" dat het Rijk 80 miljoen leent aan het Pallas project. Dit heeft de Commissie gisteren laten weten in een persbericht.
De lening is o.a. gerechtvaardigd want het heeft "een stimulerend effect, omdat hiermee de kans toeneemt dat particuliere investeerders vanaf fase 2 in het Pallas-project stappen" (ja, zo kennen we er nog een paar…).
Veel ronkende taal waarmee het belang van Pallas aangetoond moet worden: Lees verder

Beheer van radioactief afval -Richtlijn 2011/70/Euratom

Minister Kamp (EZ) heeft geantwoord op vragen uit de Vaste kamercommissie Economische Zaken, over de implementatie van Richtlijn 2011/70/Euratom, die gaat over beheer radioactief afval en gebruikte splijtstof. De minister zegt dat in het door de Europese Commissie geëiste Nationaal Programma (voor de eindberging van radioactief afval) niet vermeld zal worden welke locaties geschikt zijn voor de eindberging; gezien de opslag bij de COVRA de komende 100 jaar is het daarvoor gewoon nog te vroeg. Wel zal het programma "een stappenplan bevatten om tot de locatiekeuze voor de eindberging" te komen. Interessant, over de voorwaarden voor een locatiekeuze zijn al vele rapporten geschreven -en niet alleen door ons. Lees verder

Radioactief afval; Euratom richtlijn; standaardbezwaarschrift beschikbaar

In december heeft minister van Economische Zaken Kamp ter voorbereiding van het implementeren van de richtlijn 2011/70/Euratom een aantal voorstellen voor wetsveranderingen naar de kamer gestuurd (zie bericht 18 december 2012). Op 3 januari is het concept-besluit in de Staatscourant gepubliceerd. 'Een ieder' kan tot 4 weken na dagtekening (dus tot 1 februari) 'schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over het ontwerp van de Algemene Maatregel van Bestuur.' Die wet- en regelgeving is niet onbelangrijk omdat daar de kaders voor het nationaal programma in vastgesteld worden. Om tot zo'n nationaal programma te komen moet er volgens Euratom uitgebreide voorlichting en inspraak zijn.
Nu is een discussie over eindberging een tricky onderwerp, omdat een 'geaccepteerde' eindberging een alibi kan zijn voor doorgaan met kernenergie. Omdat een goede eindberging onmogelijk is, gaat het om het kiezen van de minst slechte 'oplossing' en is de voorwaarde logisch dat de productie van dat afval is gestopt voordat we daartoe kunnen over gaan; niet alleen uit principiële maar ook uit praktische redenen (bijv. voor hoeveel radioactief afval, en met welke samenstelling, zoeken we een oplossing?). Daarbij komt dat we, uiteraard, zeer ontevreden zijn over die Euratom richtlijn die onder meer afstand lijkt te nemen van terughaalbaarheid als concept en export van radioactief afval toestaat, zelfs buiten de EU - en vooral dat laatste is een flinke koerswijziging.
Een standaardzienswijze is hier voor een ieder beschikbaar.

Radioactief afval: Euratom richtlijn 2011/70

De Europese Raad van ministers heeft op 19 juli 2011 een richtlijn over opslag van kernafval vastgesteld, die kracht van wet heeft en is goedgekeurd door het Europese Parlement. De lidstaten, waaronder Nederland, moeten de wet- en regelgeving voor een nationaal programma voor de opslag van radioactief afval voor 23 augustus 2013 hebben aangepast. Een 'nationaal programma' moet in 2015 klaar zijn. De Nederlandse regering moet aangeven wat de plannen zijn voor de eindberging van radioactief afval.
Als voorbereiding op zo'n nationaal programma worden een aantal wetten die daar mee samenhangen aangepast. Minister Kamp heeft "in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom" een ontwerpbesluit tot wijziging van het "Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming" naar de Kamer gestuurd..
Wat na een eerste keer lezen opvalt is dat 'terughaalbaarheid' (het begrip dat in de jaren '90 geïntroduceerd werd om maatschappelijk draagvlak te creëren), weer van tafel lijkt. Ook wordt gesteld dat eindberging in een ander land mogelijk is; in "een lidstaat of een derde land". Dus zelfs buiten de EU!.

EU Horizon 2020 programma: meer geld voor kernenergie

Gemiddeld zal het budget voor nucleair onderzoek in het nieuwe EU Horizon 2020 programma naar verwachting met 15% stijgen in vergelijking tot het huidige programma. Het grootste gedeelte gaat naar kernfusie onderzoek.
Horizon 2020 is het financiële instrument voor de 'innovatieve Europese Unie'; het moet EU's wereldwijde marktpositie verstevigen en moet zorgen voor economische groei en banen. Horizon 2020 is de opvolger van het 7e Framework Programma (FP7) 2007-2013 en heeft een totaal budget van 80 miljard euro voor de periode 2014-2010.
Lees meer....

Borssele, EU kerncentrales en de stress-tests

Het uitgelekte rapport van de EU over de resultaten van de stress-tests is niet heel erg positief over die veiligheid. Vooral de Franse centrales voldoen niet aan de moderne veiligheidseisen, maar eigenlijk falen alle centrales voor de examens. Borssele is dan nog 'relatief veilig' in vergelijking met de andere Europese centrales, maar ook daar schort er wat aan en krijgt een onvoldoende voor drie van de elf onderzochte gebieden.
Maar het punt is nu: als de kerncentrale Borssele in verhouding tot andere Europese reactoren 'relatief veilig' is, hoe veilig is ze dan in verhouding tot niet EU-kerncentrales? Want daar gaat het om: volgens het convenant in 2006 tussen overheid en exploitant, dat de kerncentrale tot 2033 openhoudt, moet de kerncentrale bij de 25% veiligste ter wereld horen. Lijkt me twijfelachtig dat dat nu nog zo is, als ze 'relatief veilig' is in een categorie die als geheel zakt voor de EU-veiligheidstest!