Categoriearchief: Splijtstof

Subcategorieën: MOX (14), Uranium (16)

Ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Borssele.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de ontwerpbeschikking Brandstofdiversificatie Kerncentrale Borssele op grond van de Kernenergiewet (Kew) ter inzage gelegd. Door die vergunning moet het EPZ mogelijk worden om in de kerncentrale Borssele MOX en ook (c)-ERU te gebruiken. MOX is een mengsel van uranium en plutonium en (c)-ERU is gecompenseerd verrijkt opgewerkt uranium. Om gebruik van (c)-ERU te maken moet de maximale verrijkingsgraad verhoogd worden. Nu mag er maximaal tot 4,4% verrijkt uranium (percentage splijtbaar U-235) gebruikt worden. Door de storende werking van U-236 die in het opgewerkt uranium aanwezig is en dat werkt als een neutronenvanger moet er meer splijtbaar uranium aanwezig zijn om de zelfde energie op te wekken.
Doordat plutonium een aantal kernfysische eigenschappen heeft die anders zijn dan uranium-235, worden de veiligheidsmarges door de inzet van MOX kleiner. Door de inzet van MOX en (c)-ERU neemt de stralingsbelasting van werknemers toe, nemen de tritiumlozingen toe, nemen de proliferatiegevaren toe, etc. en zo verder. [lees meer over bezwaren].
Tot 20 april kun je bezwaar maken (bezwaarschrift) tegen het voornemen van EL&I om de vergunning af te geven.

EPZ vraagt vergunning aan voor gebruik MOX

EPZ, eigenaar van de kerncentrale in Borssele, heeft vandaag vergunning aangevraagd voor de inzet van MOX-brandstof en ruimere toepassing van brandstof uit hergebruikt uranium in de kerncentrale. Mengoxide (MOX) en hergebruikt uraniumbrandstof zijn samengesteld uit uranium en plutonium dat is teruggewonnen uit nucleaire brandstoffen. Hergebruik van uranium en plutonium heeft naast een aantal voordelen (minder afhankelijk van prijs van natuurlijk uranium, hoewel altijd ontkend wordt dat de uraniumprijs van belang is voor de kosten van kernenergie en -een beetje- meer energie gewonnen uit dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium) vooral ook nadelen. Zo wordt de bedrijfsvoering moeilijker, wordt de veiligheid van de centrale ingewikkelder, zijn er proliferatieproblemen) verspreiding van plutonium) en wordt de stralingsbelasting groter -zo is de verse MOX-brandstof radioactiever. Tot nu toe gaf de EPZ het plutonium weg, of betaalde daar zelfs voor. Nederland heeft altijd gezegd geen opslag van plutonium te willen, dus er moest wel iets voor verzonnen worden. EPZ is in 2008 gestart met het opstellen van een Milieueffectrapport (MER).

Uranium in Scheldedelta boven norm

In het recent gepubliceerde Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015 wordt uit de tabel op blz 85 duidelijk dat op meerdere plaatsen in het Schelde stroomgebied de hoeveelheid uranium (niet verder aangeduid) de norm overtreedt. Niet alleen uranium trouwens, ook (andere) zware metalen.
Als toelichting staat bij de tabel: "In tabel 4-4 staan de specifieke verontreinigende stoffen die in het stroomgebied Schelde in één of meer oppervlaktewaterlichamen de norm overschrijden. De stoffen die het meest de norm overschrijden zijn koper en zink, namelijk in 26-50% van de oppervlaktewaterlichamen. Voor benzo(a)antraceen en tetrabutyltin is dit in 6-10% van de waterlichamen. Een achttal andere stoffen (w.o. uranium) overschrijdt de normen in één of twee waterlichamen".

Hoogradioactief afval in schroot Botlek

Naar nu bekend is geworden is er begin augustus bij het schrootverwerkende bedrijf Jewometaal in de Botlek 10 gram hoogverrijkt uranium aangetroffen tussen roestvaststaal-afval uit Sint-Petersburg (Rusland). Met behulp van de verplichte opsporingsapparatuur voor radioactieve bronnen werd een sterk verhoogd stralingsniveau vastgesteld waarop letterlijk en figuurlijk alle alarmbellen bij Jewometaal afgingen. Onderzoek wees uit dat één stuk schroot verrijkt uranium bevatte. Direct werd het ministerie van VROM op de hoogte gesteld en nadat was vastgesteld dat het ging om 10 gram hoogverrijkt uranium ook het Internationaal Atoomagentschap IAEA in Wenen. Het is al de derde leer dit jaar dat er hoogverrijkt uranium wordt aangetroffen in de Rotterdamse haven dit jaar. Hoogverrijkt uranium kan ook gebruikt worden in kernwapens.

Verrijkt uranium in schroot gevonden

Eind 2008 zijn er bij de firma KMR Stainless BV in Dordrecht twee gesloten zeecontainers met roestvast staalschroot aangeleverd vanuit St. Petersburg (Rusland). Bij de aankomst en de behandeling bleek een deel van de ladingen een verhoogd stralingsniveau te hebben. De Röntgen Technische Dienst (RTD) en het RIVM hebben de verontreiniging onderzocht. Het bleek dat twee stukken schroot (stukken buis) verontreinigd zijn met circa 4% verrijkt uranium. De twee andere stukken (onbekende voorwerpen) zijn verontreinigd met circa 13% verrijkt uranium. In de eerste week van februari zijn door de IAEA monsters genomen waardoor mogelijk de herkomst valt te achterhalen. De stukken schroot zullen voor verwerking als radioactief afval worden overgedragen aan COVRA.

MER-richtlijnen voor MOX in KCB nog deze maand

De vragen van Jansen (SP) en Samsom (PvdA) over de vergunningsaanvraag voor het gebruik van MOX in Borssele zijn beantwoord. Weinigzeggend, vaak wordt verwezen naar de MER, waarvan de richtlijnen door 'het bevoegd gezag' nog niet vastgesteld zijn, maar dat zal waarschijnlijk wel deze maand gebeuren. Wel is het tijdschema zo dat eind 2009 een definitieve beschikking gegeven kan worden (als er geen grote vertragingen zijn).

Borssele wil nu toch MOX

EPZ onderzoekt de inzet van MOX (Mixed Oxide - een mengsel van uranium en plutonium) in de kerncentrale Borssele. Het bedrijf dient een startnotitie voor een vergunningsaanvraag in bij het ministerie van VROM. De huidige bedrijfsvergunning houdt nu nog geen rekening met het inzetten van MOX. EPZ zal een Milieu Effect Rapport (MER) opstellen. Uit dit rapport moet blijken op welke wijze de inzet van MOX in de kerncentrale haalbaar is, welke alternatieven er eventueel zijn en wat de beste keuze is. De verwachting is dat EPZ het MER in de eerste helft van 2009 kan aanbieden. EPZ zegt vooral uit economische motieven voor MOX te kiezen, uranium is gewoon te duur geworden.
Er kleven nogal wat nadelen aan MOX: zo wordt het gebruik en dus ook het transport van plutonium, en het aantal locaties waar het te vinden is, veel groter (de 'plutonium-economie' komt daarmee dichterbij), wordt 'fresh-fuel' radioactiever, wordt de reactor minder stabiel, etc.

Urenco mag doorgaan met export naar Rusland

De Raad van State heeft het beroep van Greenpeace tegen de VROM vergunning voor het transporteren van verarmd uranium door Urenco naar Rusland afgewezen. VROM gaf in 2006 samen met de ministeries van EZ en SZW een vergunning aan Urenco. Greenpeace maakte hiertegen bezwaar, maar VROM wees het bezwaar af: er is geen sprake van de export van afval, maar van hergebruik. Daarop ging Greenpeace in beroep bij de Raad van State. Greenpeace stelt dat Urenco Rusland gebruikt als 'goedkope nucleaire vuilnisbelt': 80 tot 95% van het nog verder verarmde uranium blijft achter in Rusland, opgeslagen in de open lucht in transportcontainers die ongeschikt zijn voor langdurige opslag. Het risico op lekkage is groot, rond de opslag in Seversk is ernstige radioactieve vervuiling vastgesteld. De Raad van State gaf het ministerie hierin gelijk.

Conferentie over ‘veilige levering kernbrandstof’

De drie partners van het uraniumverrijkingsbedrijf Urenco, gaan een internationale conferentie over 'de veilige levering van kernbrandstof' organiseren. De conferentie komt voort uit een initiatief van Verhagen (Buitenlandse Zaken), zijn Britse collega Miliband en Duitse collega Steinmeier om binnen het IAEA afspraken te maken om de ongecontroleerde verspreiding van verrijkt uranium - de grondstof voor kernwapens - tegen te gaan. Volgens BuZa hebben steeds meer landen plannen voor de bouw van kerncentrales en het vervaardigen van nucleaire brandstof. "Nederland wil ertoe bijdragen dat landen die kernenergie willen gebruiken, kunnen beschikken over kernbrandstof zonder dat die kan worden aangewend voor het maken van kernwapens. Dat zou mogelijk zijn door verzekerde levering onder strikt internationaal toezicht." Voor de internationale conferentie - op expertniveau - zullen rond de dertig landen worden uitgenodigd. Meer over Multilateral Approaches (en kritiek erop) lees je hier.

Opnieuw: export VU naar Rusland

Er zijn (eindelijk) antwoorden op de vragen die de SP heeft gesteld over de export van verarmd uranium door Urenco naar Rusland. Jaarlijks wordt gemiddeld 3700 ton verarmd uranium naar Rusland gezonden. Daaruit komt jaarlijks gemiddeld 740 ton natuurlijk uranium terug. Het resterende verder verarmde uranium blijft in Rusland achter. Er wordt geen verrijkt uranium afkomstig van het verarmde uranium van Urenco naar andere landen gestuurd. De minister zegt onder meer dat het een economische afweging is het verarmd uranium te laten herverrijken in Rusland. Over de kosten van opslag: "Als al het verarmde uranium bij COVRA zou worden opgeslagen verschilt die situatie zo van de huidige situatie dat een extrapolatie van de huidige kosten van opslag bij COVRA niet mogelijk is. Het is mij dan ook niet bekend wat de kosten van een dergelijke opslag bij COVRA zijn."